علوم و صنایع کشاورزی, دوره (1), شماره (18), سال (2004-9) , صفحات (75-81)

عنوان : ( اثر مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر جمعیت باکتریایی شکمبه و عملکرد گوساله های ماده هلشتین )

نویسندگان: عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر جمعیت باکتریایی شکمبه و عملکرد گوساله های ماده هلشتین

کلمات کلیدی

اثر مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر جمعیت باکتریایی شکمبه و عملکرد گوساله های ماده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015586,
author = {ناصریان, عباسعلی},
title = {اثر مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر جمعیت باکتریایی شکمبه و عملکرد گوساله های ماده هلشتین},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
volume = {1},
number = {18},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {75--81},
numpages = {6},
keywords = {اثر مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر جمعیت باکتریایی شکمبه و عملکرد گوساله های ماده هلشتین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر جمعیت باکتریایی شکمبه و عملکرد گوساله های ماده هلشتین
%A ناصریان, عباسعلی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]