علوم و صنایع کشاورزی, دوره (1), شماره (18), سال (2004-8) , صفحات (61-67)

عنوان : ( اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری هلشتین )

نویسندگان: عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری هلشتین

کلمات کلیدی

اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015588,
author = {ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری هلشتین},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
volume = {1},
number = {18},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {61--67},
numpages = {6},
keywords = {اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری هلشتین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری هلشتین
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]