زیتون, دوره (1), شماره (2), سال (2001-10) , صفحات (45-49)

عنوان : ( نگرشی بر وضعیت غذا در قرن بیست و یکم )

نویسندگان: عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرشی بر وضعیت غذا در قرن بیست و یکم

کلمات کلیدی

نگرشی بر وضعیت غذا در قرن بیست و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015590,
author = {ناصریان, عباسعلی},
title = {نگرشی بر وضعیت غذا در قرن بیست و یکم},
journal = {زیتون},
year = {2001},
volume = {1},
number = {2},
month = {October},
issn = {1024-2260},
pages = {45--49},
numpages = {4},
keywords = {نگرشی بر وضعیت غذا در قرن بیست و یکم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی بر وضعیت غذا در قرن بیست و یکم
%A ناصریان, عباسعلی
%J زیتون
%@ 1024-2260
%D 2001

[Download]