کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (12), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (141-162)

عنوان : ( بررسی تطبیقی کیفیت نمایه سازی و رتبه بندی اشیاء محتوایی حاوی عناصر فراداده ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی )

نویسندگان: سید مهدی طاهری , نجلا حریری , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین کیفیت نمایه سازی و رتبه بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراداده­ای هسته دوبلین و مارک 21 مبتنی بر زبان نشانه گذاری گسترش پذیر (XML) توسط موتورهای کاوش عمومی، و مقایسه آنها با یکدیگر به روش تجربی انجام شد. جامعه پژوهش را صد شیء محتوایی مبتنی بر XML در قالب دو گروه تشکیل می‌داد؛ گروه اول حاوی پیشینه­های فراداده­ای هسته دوبلین، و گروه دوم حاوی پیشینه­های فراداده­ای مارک 21 که بر روی دو حوزه فرعی http://www.dcmixml.islamicdoc.com و http://www.marcxml.islamicdoc.com انتشار یافته بود. حوزه­های فرعی مورد مطالعه به دو موتور کاوش گوگل و یاهو معرفی شدند. کیفیت نمایه‌سازی پیشینه­های فراداده­ای درج شده در اشیای محتوایی و تفاوت نمایه‌سازی و رتبه‌بندی آنها بررسی گردید. تمامی عناصر پیشینه­های فراداده­ای مورد مطالعه توسط موتورهای کاوش گوگل و یاهو نمایه‌سازی شدند. بر اساس نتایج آزمون غیر پارامتری یومان ـ ویتنی، تفاوتی میان کیفیت نمایه سازی پیشینه­های فراداده­ای هسته دوبلین و مارک 21 مبتنی بر XML توسط موتورهای کاوش گوگل و یاهو مشاهده نگردید. میزان معناداری تفاوت رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراداده­ای هسته دوبلین و مارک 21 در دو موتور کاوش گوگل و یاهو نیز با استفاده از آزمون «یومان ـ ویتنی» محاسبه گردید. بین رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی دو طرح فراداده‌ای در موتور کاوش گوگل تفاوت معناداری مشاهده نشد، اما وضعیت رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی دو طرح فراداده­ای در موتور کاوش یاهو، تفاوت معناداری داشت. یافته­های پژوهش نشان داد هیچ یک از دو طرح فراداده­ای هستة دوبلین و مارک 21 مبتنی بر XML، از لحاظ دسترس‌پذیری توسط موتورهای کاوش عمومی، نسبت به یکدیگر برتری ندارند.

کلمات کلیدی

, طرح فراداده­ای هسته دوبلین, قالب فراداده­ای مارک 21, موتورهای کاوش عمومی, کیفیت نمایه سازی عناصر فراداده­ای, رتبه‌بندی نتایج کاوش, زبان نشانه گذاری گسترش‌پذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015727,
author = {سید مهدی طاهری and نجلا حریری and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {بررسی تطبیقی کیفیت نمایه سازی و رتبه بندی اشیاء محتوایی حاوی عناصر فراداده ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2010},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-9637},
pages = {141--162},
numpages = {21},
keywords = {طرح فراداده­ای هسته دوبلین، قالب فراداده­ای مارک 21، موتورهای کاوش عمومی، کیفیت نمایه سازی عناصر فراداده­ای، رتبه‌بندی نتایج کاوش، زبان نشانه گذاری گسترش‌پذیر (XML).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی کیفیت نمایه سازی و رتبه بندی اشیاء محتوایی حاوی عناصر فراداده ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی
%A سید مهدی طاهری
%A نجلا حریری
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2010

[Download]