کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (1), شماره (8), سال (2005-6) , صفحات (9-32)

عنوان : ( ارزیابی کتاب‌های مرجع چاپی و تخصصی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روزآمدی، اعتبار، جامعیت و تعادل موضوعی )

نویسندگان: محمد سلیمانی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کتاب‌های مرجع تخصصی فارسی و لاتین کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد، به روش پیمایشی و با استفاده از شیوة کتابسنجی انجام شد. برای انجام این پژوهش سیاهه‌های وارسی از منابع مرجع تخصصی فارسی و لاتین کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد به تفکیک دانشکده‌ها تهیه شدند. سپس سیاهة مراجع تخصصی فارسی با پایگاه «کتیبه» و «کتابشناسی ملی ایران»، و سیاهة مراجع تخصصی لاتین با راهنمای «والفورد» و سایت «آمازون» مقایسه شدند. نتایج نشان داد: 91 درصد منابع مرجع تخصصی فارسی و 23/85 درصد منابع مرجع تخصصی لاتین موجود در کتابخانه‌ها روزآمد هستند، میزان جامعیت کتابخانه‌های این دانشگاه نسبت به بازار نشر 61 درصد می‌باشد و 30درصد از منابع مرجع تخصصی لاتین این کتابخانه‌ها در راهنمای «والفورد» معرفی شده‌اند. همچنین، از نظر موضوعی بین منابع مرجع تخصصی فارسی انتشاریافته در ایران و منابع مرجع تخصصی فارسی موجود در کتابخانه‌ها و حوزه‌های موضوعی مورد توجه این دانشگاه تعادل نسبی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, کتاب‌های مرجع کتابخانه‌های دانشگاهی, دانشگاه فردوسی مشهد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015864,
author = {محمد سلیمانی and پریرخ, مهری},
title = {ارزیابی کتاب‌های مرجع چاپی و تخصصی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روزآمدی، اعتبار، جامعیت و تعادل موضوعی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2005},
volume = {1},
number = {8},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {9--32},
numpages = {23},
keywords = {کتاب‌های مرجع کتابخانه‌های دانشگاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، ارزیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کتاب‌های مرجع چاپی و تخصصی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روزآمدی، اعتبار، جامعیت و تعادل موضوعی
%A محمد سلیمانی
%A پریرخ, مهری
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2005

[Download]