علوم و صنایع کشاورزی, دوره (16), شماره (1), سال (2002-4) , صفحات (143-152)

عنوان : ( بررسی امکان کاشت پاییزه – زمستانه نخود (.L Cicer arietinum ( در شرایط دیم شمال خراسان )

نویسندگان: حسن پرسا , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , علی اصغر محمدآبادی , سیدمحمد لنگری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی امکان کاشت پاییزه – زمستانه نخود (.L Cicer arietinum ( در شرایط دیم شمال خراسان

کلمات کلیدی

بررسی امکان کاشت پاییزه – زمستانه نخود (.L Cicer arietinum ( در شرایط دیم شمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016054,
author = {پرسا, حسن and باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد and محمدآبادی, علی اصغر and لنگری, سیدمحمد},
title = {بررسی امکان کاشت پاییزه – زمستانه نخود (.L Cicer arietinum ( در شرایط دیم شمال خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2002},
volume = {16},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {143--152},
numpages = {9},
keywords = {بررسی امکان کاشت پاییزه – زمستانه نخود (.L Cicer arietinum ( در شرایط دیم شمال خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان کاشت پاییزه – زمستانه نخود (.L Cicer arietinum ( در شرایط دیم شمال خراسان
%A پرسا, حسن
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A لنگری, سیدمحمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2002

[Download]