آبیاری و زهکشی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (132-142)

عنوان : ( استخراج معادلات منطقه ای مقدار-مدت-فراوانی بارش با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی (مطالعه موردی: استان های خراسان) )

نویسندگان: بیژن قهرمان , حمیرا شامکوییان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین معادلات مقدار-تداوم-تناوب بارندگی گامی مهم در علم هیدرولوژی بوده که به منظور تخمین رگبارهای طرح در بسیاری از پروژه های مهندسی و طراحی سازه های آبی به کار می روند. در مطالعه حاضر 24 ایستگاه باران سنج ثبات واقع در استان های خراسان (تحت نظر وزارت نیرو) با استفاده از تحلیل خوشه ای و بر اساس ویژگی هایی از جمله باران متوسط سالانه، طول و عرض به دو ناحیه تقسیم شده، به طوریکه در ناحیه A، 8 ایستگاه و در ناحیه B، 16 ایستگاه جای گرفت. همگنی نواحی مذکور با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی ارزیابی و مورد تأیید واقع شد. پارامترهای تابع توزیع GEV در هر ایستگاه برآورد شد و معادلات مقدار-تداوم و مقدار-تناوب ناحیه ای به دست آمد. معادلات مذکور ترکیب شدند و در نتیجه روابط ناحیه ای مقدار-مدت-فراوانی در نواحی دو گانه حاصل گردید. معادلات نهایی مذکور تابعی از تداوم، تناوب، و MAP منطقه مورد نظر بوده و با حداکثر خطای 19% در نواحی دو گانه قادر به برآورد مقدار بارش در تداوم 5 تا 60 دقیقه و تناوب 2 تا 100 سال می باشند. تفاوت نتایج با تحلیل‌های نقطه‌ای با تابع توزیع احتمال گامبل چشمگیر نبود.

کلمات کلیدی

, گشتاورهای خطی, معادلات منطقه ای مقدار-مدت-فراوانی, استا ن های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016094,
author = {قهرمان, بیژن and حمیرا شامکوییان and داوری, کامران},
title = {استخراج معادلات منطقه ای مقدار-مدت-فراوانی بارش با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی (مطالعه موردی: استان های خراسان)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2010},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7942},
pages = {132--142},
numpages = {10},
keywords = {گشتاورهای خطی، معادلات منطقه ای مقدار-مدت-فراوانی، استا ن های خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استخراج معادلات منطقه ای مقدار-مدت-فراوانی بارش با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی (مطالعه موردی: استان های خراسان)
%A قهرمان, بیژن
%A حمیرا شامکوییان
%A داوری, کامران
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2010

[Download]