زبان و ادبیات عربی, Volume (1), No (127), Year (2009-12) , Pages (97-116)

Title : ( دیک الجن شاعر مظلوم اهل البیت )

حسن عبدالهی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

دیک الجن حمصی، یکی از شعرای بزرگ شیعه در عصر عباسی، با آنکه ازشعرای طراز اول این عصر و استاد و الهام بخش شاعران بزرگی همچون ابوتمام بود و در زمان حیات خود در میان ادباء شهرت والایی داشت، ولی بعد ازمرگ به شدت مورد ستم قرار گرفته و آنچنان که شایستۀ اوست در طول تاریخ معرفی نگردیده است. وی عاشق و دلباختۀ اهل بیت پیامبر(ص) بوده و قصاید زیبایی در فضایل و مصائب آنان سروده است که هر چند بسیاری از آنها از بین رفته،اما اندک باقیماندۀ آن قابل تأمل و بررسی است. در این مقاله ضمن معرفی دیک الجن و بیان مظلومیت وی، به جایگاه رفیع شاعر در بین شعرای عصر عباسی و به نوآوریهای وی و به بیان گوشه هایی از فضایل و مصائب اهل بیت(ع) که در اشعار زیبای شاعر آمده است، پرداخته ایم.

کلمات کلیدی

, دیک الجن, حمصی, عبدالسلام, شاعر اهل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016108,
author = {عبدالهی, حسن},
title = {دیک الجن شاعر مظلوم اهل البیت},
journal = {زبان و ادبیات عربی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {127},
month = {December},
issn = {2008-7217},
pages = {97--116},
numpages = {19},
keywords = {دیک الجن،حمصی،عبدالسلام،شاعر اهل البیت،ورد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیک الجن شاعر مظلوم اهل البیت
%A عبدالهی, حسن
%J زبان و ادبیات عربی
%@ 2008-7217
%D 2009

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر