حرکت, دوره (2), شماره (2), سال (2009-12) , صفحات (5-19)

عنوان : ( بررسی و مقایسه دو روش کاهش وزن در کشتی گیران نخبه 20-25ساله خراسانی )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , محمود گودرزی , علی اصغر رواسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه دو روش کاهش وزن در کشتی گیران تمرین کرده 20-25 ساله بود.به این منظور 30 نفر از کشتی گیران تمرین کرده استان خراسان با محدوده سنی 20 تا25 سال به صورت داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کاهش وزنی حاد(سریع) و گروه کاهش وزنی کند(پیشنهادی توسط محققین)تقسیم شدند.قبل و 16 ساعت بعد از دوره کاهش وزن از هر دو گروه توسط کالیپر لافایت درصد چربی و همچنین آزمون هایی برای ارزیابی قدرت و استقامت بالا تنه و پایین تنه گرفته شد.از آزمودنی ها خواسته شد تا 4 درصد از وزن خود را کاهش دهند.گروه اول به طور سنتی با استفاده از سونا و رژیم سخت غذایی طی 48 ساعت و گروه دوم بر پایه رژیم خاصی که توسط محققان برنامه ریزی شده بود(12 روز)به کاهش وزن پرداختند. متغیرهای جمع آوری شده عبارت بودند از:پرس سینه و اسکات پا با 1RM (برای اندازه گیری قدرت بالا تنه و پایین تنه)حداکثر تعداد حرکات پرس سینه،اسکات پا با 40 درصد1RM و حداکثر اجرای بارفیکس(برای اندازه گیری استقامت بالا تنه و پایین تنه)و در صد چربی بدن.داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و و آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها نشان داد که کاهش سریع وزن موجب کاهش معنی دار قدرت بالا تنه و استقامت بالا تنه و پایین تنه شد.در حالیکه قدرت پایین تنه و درصد چربی تغییر معنی داری نداشت.اما در گروه کاهش وزن کند، در صد چربی کاهش معنی داری نشان داد و هیچ یک از عوامل ذکر شده تغییر معنی داری نداشتند.

کلمات کلیدی

, کاهش وزن سنتی, کاهش وزن کند, کشتی گیر تمرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016647,
author = {رشیدلمیر, امیر and محمود گودرزی and علی اصغر رواسی},
title = {بررسی و مقایسه دو روش کاهش وزن در کشتی گیران نخبه 20-25ساله خراسانی},
journal = {حرکت},
year = {2009},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {1563-3306},
pages = {5--19},
numpages = {14},
keywords = {کاهش وزن سنتی-کاهش وزن کند-کشتی گیر تمرین کرده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه دو روش کاهش وزن در کشتی گیران نخبه 20-25ساله خراسانی
%A رشیدلمیر, امیر
%A محمود گودرزی
%A علی اصغر رواسی
%J حرکت
%@ 1563-3306
%D 2009

[Download]