دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش , 2010-01-30

عنوان : ( بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری )

نویسندگان: زهره عباسی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پیمایشی و با هدف شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز رابطه آن با میزان اجرای مدیریت دانش در این کتابخانه ها انجام پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که حداقل 20 سال از زمان تاسیس آن گذشته باشد، تشکیل می دهد. پرسشنامه های پژوهش به 23 کتابخانه ارسال شد و در نهایت 281 پرسشنامه تکمیل شده از 21 کتابخانه دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که 3 الگوی فرهنگ سازمانی گروهی، سلسله مراتبی و بازاری بر کتابخانه های مرکزی حاکم است. آزمون فرضیه های پژوهش نیز نشان داد که در این کتابخانه ها بین میزان اجرای مدیریت دانش و الگوهای متفاوت فرهنگ سازمانی تفاوت معنادار وجود ندارد. از نتایج دیگر پژوهش وچود همبستگی مثبت بین الگوهای فرهنگ سازمانی و کارآفرین و میزان اجرای مدیریت دانش است.

کلمات کلیدی

, الگوی فرهنگ سازمانی, مدیریت دانش, کتابخانه های دانشگاه, دیدگاه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017013,
author = {عباسی, زهره and پریرخ, مهری},
title = {بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوی فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، کتابخانه های دانشگاه، دیدگاه های کتابداران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری
%A عباسی, زهره
%A پریرخ, مهری
%J دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
%D 2010

[Download]