دانشور پزشکی, دوره (16), شماره (85), سال (2010-3) , صفحات (51-58)

عنوان : ( مقایسه میزان برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی بین دختران نابالغ ورزشکار (ژیمناست ، رزمی کار و شناگر) و غیر ورزشکار )

نویسندگان: ناهید بیژه , محسن جعفری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه سطوح هورمون رشد، عامل رشد شبه انسولین1، انسولین، استرادیول، لیپیدهای سرم و تعداد سلولهای خونی بین دختران نابالغ ورزشکار و غیرورزشکار بود. مواد و روش کار: گروه تجربی شامل 15 دختر ژیمناست(6/1±89/10 ساله، 26/12±73/141 سانتیمتر، 84/6±93/34 کیلوگرم)، 7 دختررزمی کار(03/2±14/12 ساله، 79/5±71/146 سانتیمتر، 06/5±29/38 کیلوگرم) و 11 دختر شناگر(03/1±45/10 ساله، 8±33/146 سانتیمتر، 45/9±27/43 کیلوگرم) و گروه کنترل شامل 10 دختر غیرورزشکار(92/0±8/11 ساله، 69/5±4/151 سانتیمتر، 21/7±2/42 کیلوگرم) بودند. متغیرهای تحقیق قد، وزن، درصد چربی و سطوح هورمون رشد، عامل رشد شبه انسولین، استرادیول، انسولین، لیپیدهای سرم و تعداد سلولهای خونی بودند. نتایج: بین میانگین وزن و عامل رشد شبه انسولین1 شناگران و ژیمناست ها و نیز بین درصد غلظت متوسط هموگلوبین داخل گلبول قرمز خون شناگران و غیرورزشکاران تفاوت معنی داری به نفع شناگران وجود داشت (P<0.05). همچنین میزان قد، وزن، هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولین1 و استرادیول در ژیمناست ها از دیگر گروه ها کمتر و میزان وزن، انسولین و عامل رشد شبه انسولین در شناگران و میزان قد، هورمون رشد واسترادیول نیز در غیرورزشکاران از دیگر گروه ها بیشتر بود. نتیجه گیری: در ژیمناستیک به دلیل ماهیت شدید تمرینات نوعی ممانعت در ترشح هورمون رشد ایجاد شده که باعث کاهش قد و وزن ورزشکاران این رشته نسبت به ورزشکاران رشته های رزمی و شنا شده است. بنابراین نوع ورزش از طریق تاثیر بر عملکردهای هورمونی بر ویژگی های آنتروپومتریکی موثر می باشد.

کلمات کلیدی

, دختران نابالغ , رشد , بلوغ ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017168,
author = {بیژه, ناهید and جعفری, محسن},
title = {مقایسه میزان برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی بین دختران نابالغ ورزشکار (ژیمناست ، رزمی کار و شناگر) و غیر ورزشکار},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2010},
volume = {16},
number = {85},
month = {March},
issn = {1028-3188},
pages = {51--58},
numpages = {7},
keywords = {دختران نابالغ ،رشد ، بلوغ ، ورزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه میزان برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی بین دختران نابالغ ورزشکار (ژیمناست ، رزمی کار و شناگر) و غیر ورزشکار
%A بیژه, ناهید
%A جعفری, محسن
%J دانشور پزشکی
%@ 1028-3188
%D 2010

[Download]