مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (16), شماره (64), سال (2005-4) , صفحات (79-92)

عنوان : ( ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت های هستی شناسی ها در مقایسه با آن )

نویسندگان: اعظم صنعت جو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی قابلیتهای هستی شناسی در مقایسه با اصطلاحنامه در محیط اطلاعاتی کنونی

کلمات کلیدی

, اصطلاحنامه, هستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017374,
author = {صنعت جو, اعظم},
title = {ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت های هستی شناسی ها در مقایسه با آن},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2005},
volume = {16},
number = {64},
month = {April},
issn = {2252-0503},
pages = {79--92},
numpages = {13},
keywords = {اصطلاحنامه- هستی شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت های هستی شناسی ها در مقایسه با آن
%A صنعت جو, اعظم
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2005

[Download]