چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20

عنوان : ( برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران )

نویسندگان: هادی فرجی آروق , علی اصغر اسلمی نژاد , همایون فرهنگ فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران، از داده های مربوط به گاوهای هلشتاین ایران که مابین سالهای 1362 تا 1386 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور ثبت شده با استفاده ازروش حداکثر درست نمایی محدود شده توسط الگوریتم ASREML بود، استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار آنالیز شدند. مدل مورد استفاده برای آنالیز داده ها، مدل دام تک متغییره بود. (Average Information) متوسط اطلاعات روند ژنتیکی و فنوتیپی از طریق رگرسیون میانگین ارزش های اصلاحی و میانگین ارزش های فنوتیپی بر سال گوساله 0 و /19 ±0/ زایی برآورد شدند. وراثت پذیری برای سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی به ترتیب 005 0/ 0- و برای فاصله گوساله زایی 02 /75 ±0/ 0/04 برآورد شد. روند ژنتیکی برای سن در اولین گوساله زایی 11 ±0/003 0/004 روز به ازای هر سال برآورد گردید. روند فنوتیپی برای سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی به ± 01 - روز برای هر سال بود. /13 ± 0/ 2- و 23 /35 ±0/ ترتیب

کلمات کلیدی

, روند ژنتیکی, سن در اولین گوساله زایی, گاو هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017453,
author = {فرجی آروق, هادی and اسلمی نژاد, علی اصغر and همایون فرهنگ فر},
title = {برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روند ژنتیکی، سن در اولین گوساله زایی، گاو هلشتاین ایران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران
%A فرجی آروق, هادی
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A همایون فرهنگ فر
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]