کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (4), شماره (2), سال (2001-7) , صفحات (51-71)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد )

نویسندگان: اعظم صنعت جو ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلمات کلیدی

, بهره وری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017547,
author = {صنعت جو, اعظم},
title = {بررسی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2001},
volume = {4},
number = {2},
month = {July},
issn = {1680-9637},
pages = {51--71},
numpages = {20},
keywords = {بهره وری- کتابداران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد
%A صنعت جو, اعظم
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2001

[Download]