دانشگاه علوم پزشکی گیلان, Volume (19), No (75), Year (2010-10) , Pages (25-35)

Title : ( بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان )

رضا سلطانی شال , سید موسی کافی , ایرج صالحی , حسین کارشکی , سجاد رضایی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده مقدمه: کیفیت زندگی مفهومی است که در سال¬های اخیر به واسطه نقشی که در سلامت روان افراد دارد اهمیت بسزایی یافته است. در همین راستا و با توجه به این که دانشجویان در آینده عهده دار مدیریت عرصه¬های مختلف جامعه خواهند بود، بنابراین شناخت مسایلی که می¬تواند کیفیت زندگی و سطح سلامت دانشجویان را به مخاطره بیاندازد ضروری به نظر می¬رسد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان صورت گرفته است. مواد و روش¬ها: این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی است و 226 دانشجوی دانشگاه گیلان در سال 1388 به صورت نمونه¬گیری خوشه¬ای و طبقه¬ای تصادفی انتخاب شدند و سیاهه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF) را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها نیز از نرم افزار Spss نسخه 15 استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت زندگی 4 درصد دانشجویان بسیار مطلوب، 34 درصد مطلوب، 51 درصد متوسط و کیفیت زندگی 11 درصد دانشجویان نیز نامطلوب بوده است. همچنین در ابعاد درد جسمانی، روابط محیطی، تأمین مالی، مراقبت¬های اجتماعی و عواطف منفی در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت¬های معنی¬داری مشاهده گردید (05/0>P) که در همه این ابعاد دانشجویان دختر وضعیت ناخوشایندتری گزارش کردند. نتیجه¬گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، انجام ارزیابی¬های روانشناختی دانشجویان و ارایه خدمات روانشناختی در زمینه¬های مختلف برای ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی آنها توصیه می¬شود.

کلمات کلیدی

, بهداشت و تندرستی, دانشجویان و کیفیت

@article{paperid:1017591,
author = {سلطانی شال, رضا and کارشکی, حسین},
title = {بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی گیلان},
year = {2010},
volume = {19},
number = {75},
month = {October},
issn = {2008-4048},
pages = {25--35},
numpages = {10},
keywords = {بهداشت و تندرستی، دانشجویان و کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان
%A سلطانی شال, رضا
%A کارشکی, حسین
%J دانشگاه علوم پزشکی گیلان
%@ 2008-4048
%D 2010

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر