همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن , 2009-10-31

عنوان : ( تقدس آب در باور مردم خراسان )

نویسندگان: ملیحه آریامنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقدّس آب در اعتقادات عامّه از قدیم ترین روزگار تا زمان حاضر در باورها و اعتقادات و رسومی که به شکلی به آب مربوط می شود تجلّی یافته و در ادیان و فرهنگهای مختلف به وجوه گوناگون به صورت ادب شفاهی در فرهنگ عامّه و در رفتار بشر به صورت باورهایی با مقیاس وسیع آمده است. هدف از این تحقیق، پرداختن به رفتارهای انسان در ادیان و آیین ها و باور عامّه بخصوص باور مردم خراسان در مورد آب است: آب انبار زیارتگاه محلّ تزکیّه روح آنان می شود، با اجرای مراسم آب پاشان می خواهند به سرچشمة آفرینش دست یابند؛ برای آب قربانی می کنند؛ شعر می خواند؛ نذر و نیاز می کنند و باور کرده اند که آب زبان آنها را می فهمد؛ در قفای مسافر آب می ریزند، آب بر سفره می گذارند؛ بر سر قبرها آب می ریزند؛ آب به دست می گیرند و هنگام خوردن آن، تعارف می کنند و می گویند آب نطلبیده مراد می دهد؛ و . . . در این تحقیق به این نتیجه رسیده ایم که آب در باور بسیاری از مردم خراسان نشان الهی، روشنایی، تزکیه کنندگی، آرامش بخشی، شفابخشی، سادگی، پاکی، تقدّس و نشانة صلح و نظم، و به همین جهت مقدّس است.

کلمات کلیدی

, آب, ادب شفاهی, شفابخشی, پاکیزگی, باورهای عامیانه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017744,
author = {آریامنش, ملیحه},
title = {تقدس آب در باور مردم خراسان},
booktitle = {همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {آب، ادب شفاهی، شفابخشی، پاکیزگی، باورهای عامیانه، خراسان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقدس آب در باور مردم خراسان
%A آریامنش, ملیحه
%J همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن
%D 2009

[Download]