دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (17), شماره (4), سال (2011-1)

عنوان : ( بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات با شاخص های نارسایی حرکتی در دانش آموزان نارسای حرکتی )

نویسندگان: محمد سید احمدی( دانشجو) , حمید رضا طاهری تربتی , اکبر پژهان , فهیمه کیوانلو , زهرا سلمان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: نارسایی حرکتی به حالتی گفته می شود که فرد بدون وجود بیماری عصبی و یا مغزی با دشواری در اجرای برخی از حرکتها روبرو باشد, این وضعیت یک اختلال رشدی است تا اینکه اکتسابی باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات با شاخص های نارسایی حرکتی در دانش آموزان نارسای حرکتی انجام شد. مواد و روشها: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه تحقیق را دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران تشکیل دادند. آزمودنیها با روش تصادفی خوشه ای مرحله ای بدین شرح انتخاب شدند: در ابتدا با استفاده از پرسشنامه ارزیابی نارسایی ادارکی- حرکتی اطلاعات اولیه از کل جامعه (1100 نفر) بدست آمد و 80 نفر از دانش آموزان پسر 8 تا 12 ساله که حداقل 5 نمره از 14 نمره را کسب کرده بودند در آزمون ادراکی –حرکتی 22 نمره ای کپارت شرکت داده شدند. از این تعداد 24 نفر که پایین ترین نمره را کسب کرده بودند به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. سپس با استفاده از دستگاه اسپاینال موس ناهنجاریهای ستون فقرات این دانش آموزان در دو نما ساجیتال و فرونتال مورد مطالعه قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزارSPSS نسخه 13 استفاده شد. یافته ها: ناهنجاری های پشت صاف 40% ، کیفوزیس سینه ای 16/29% و اسکولیوزیس سینه ای 83/20% در دانش آموزان نارسای حرکتی شیوع داشت. در بین فاکتورهای حرکتی آزمون کپارت فقط رابطه معنی داری بین لوردوز و راه رفتن به پهلو یافت شد. همچنین میزان شیوع نارسایی حرکتی در بین دانش آموزان 26/7 درصد بود که از این میزان 18/2 درصد به طور شدید به نارسایی حرکتی دچار بودند. نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معنی دار بین ناهنجاری های ستون فقرات با برخی از فاکتورهای حرکتی آزمون کپارت و همچنین میزان شیوع بالای ناهنجاری های ستون فقرات در این دانش آموزان باید تلاش گردد تا با ارائه تمرینات اصلاحی و برطرف کردن ناهنجاری های ستون فقرات بتوان کمک قابل توجهی به بهبود عملکرد حرکتی آنها کرد.

کلمات کلیدی

, نارسایی حرکتی, دیس پراکسیا, ستون فقرات, اسپاینال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017752,
author = {محمد سید احمدی( دانشجو) and طاهری تربتی, حمید رضا and اکبر پژهان and فهیمه کیوانلو and زهرا سلمان},
title = {بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات با شاخص های نارسایی حرکتی در دانش آموزان نارسای حرکتی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2011},
volume = {17},
number = {4},
month = {January},
issn = {1606-7487},
keywords = {نارسایی حرکتی، دیس پراکسیا، ستون فقرات، اسپاینال موس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات با شاخص های نارسایی حرکتی در دانش آموزان نارسای حرکتی
%A محمد سید احمدی( دانشجو)
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A اکبر پژهان
%A فهیمه کیوانلو
%A زهرا سلمان
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2011

[Download]