همایش ملی مهندسی شیمی , 2010-03-03

عنوان : ( بررسی تاثیر درصد کلازیت Na+ بر روی آنتالپی کریستالی نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت )

نویسندگان: جواد سرگلزائی , معین الدین توکل اکبرآبادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابتدا نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت به روش فرآیند ذوبی تولید کردیم سپس دمای کریستالی نمونه ها با دستگاه آنالیز حرارتی (differential scanning calorimeter) اندازه گیری شد. نمونه ها با استفاده از Cloisite Na+ (مونت موریلونایت طبیعی) در سه درصد وزنی 3%، 6% و 9% تهیه شدند. آنتالپی کریستالی نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت نسبت به پلی اتیلن با دانسیته متوسط خالص افزایش نشان داد ولی رابطه مستقیمی با افزایش درصد وزنی مونت موریلونایت طبیعی نداشت. آنتالپی کریستالی پلیمر خالص (J/g) 99.88 بدست آمد همچنین بیشترین افزایش در آنتالپی کریستالی نسبت به پلیمر خالص به مقدار (J/g) 44.35 مربوط به 6 درصد وزنی کلازیت می باشد

کلمات کلیدی

, آنتالپی کریستالی , پلی اتیلن با دانسیته متوسط, مونت موریلونایت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017880,
author = {سرگلزائی, جواد and توکل اکبرآبادی, معین الدین},
title = {بررسی تاثیر درصد کلازیت Na+ بر روی آنتالپی کریستالی نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت},
booktitle = {همایش ملی مهندسی شیمی},
year = {2010},
location = {اسلامشهر, ايران},
keywords = {آنتالپی کریستالی ، پلی اتیلن با دانسیته متوسط، مونت موریلونایت، نانوکامپوزیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر درصد کلازیت Na+ بر روی آنتالپی کریستالی نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت
%A سرگلزائی, جواد
%A توکل اکبرآبادی, معین الدین
%J همایش ملی مهندسی شیمی
%D 2010

[Download]