همایش ملی مهندسی شیمی , 2010-03-03

عنوان : ( بررسی تاثیر درصد Cloisite 20A بر روی آنتالپی ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت )

نویسندگان: جواد سرگلزائی , معین الدین توکل اکبرآبادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از مونت موریلونایت اصلاح شده با 2M2HT در سه درصد وزنی متفاوت ( 3%، 6% و 9% ) نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط / مونت موریلونایت را به روش فرآیند ذوبی تهیه کردیم سپس دمای ذوب نمونه ها با دستگاه آنالیز حرارتی (DSC) اندازه گیری شد. آنتالپی ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط / مونت موریلونایت نسبت به پلی اتیلن با دانسیته متوسط خالص افزایش نشان داد که تا 6 درصد وزنی با افزایش درصد وزنی کلازیت رابطه مستقیمی داشت ولی آنتالپی ذوب نانوکامپوزیت در 9 درصد وزنی کلازیت نسبت به 3% و 6% وزنی کلازیت کاهش نشان داد. آنتالپی ذوب پلیمر خالص (J/g) 134.03 بدست آمد همچنین بیشترین افزایش در آنتالپی ذوب نسبت به پلیمر خالص به مقدار (J/g) 24.46 مربوط به 6 درصد وزنی کلازیت مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, آنتالپی ذوب, مونت موریلونایت, پلی اتیلن با دانسیته متوسط,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017882,
author = {سرگلزائی, جواد and توکل اکبرآبادی, معین الدین},
title = {بررسی تاثیر درصد Cloisite 20A بر روی آنتالپی ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت},
booktitle = {همایش ملی مهندسی شیمی},
year = {2010},
location = {اسلامشهر, ايران},
keywords = {آنتالپی ذوب، مونت موریلونایت، پلی اتیلن با دانسیته متوسط، نانوکامپوزیت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر درصد Cloisite 20A بر روی آنتالپی ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت
%A سرگلزائی, جواد
%A توکل اکبرآبادی, معین الدین
%J همایش ملی مهندسی شیمی
%D 2010

[Download]