تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, دوره (43), شماره (50), سال (2009-10) , صفحات (141-164)

عنوان : ( کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان کتابخانه های آستاندس رضوی با تاکید بر مدیریت اطلاعات )

نویسندگان: مریم موسوی , صدیقه محمد اسماعیل , اعظم صنعت جو ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد و بکارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان کتابخانه های آستانقدس رضوی

کلمات کلیدی

, فن آوری اطلاعات, فاوا, کتابخانه آستانقس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018260,
author = {مریم موسوی and صدیقه محمد اسماعیل and صنعت جو, اعظم},
title = {کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان کتابخانه های آستاندس رضوی با تاکید بر مدیریت اطلاعات},
journal = {تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی},
year = {2009},
volume = {43},
number = {50},
month = {October},
issn = {1338-1026},
pages = {141--164},
numpages = {23},
keywords = {فن آوری اطلاعات- فاوا- کتابخانه آستانقس رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان کتابخانه های آستاندس رضوی با تاکید بر مدیریت اطلاعات
%A مریم موسوی
%A صدیقه محمد اسماعیل
%A صنعت جو, اعظم
%J تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
%@ 1338-1026
%D 2009

[Download]