پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (85-100)

عنوان : ( نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه‏ای( مطالعه موردی عدس دیم استان خراسان شمالی ) )

نویسندگان: محمد قربانی , فاطمه جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ا‏ین مقاله با استفاده از داده‏های 120 کشاورز استان خراسان رضوی برای دوره زمانی 86-1384، نقش پروفیل ریسک عدس دیم در طراحی الگوی بیمه‏ای بررسی شد. برای ارزیابی خسارت‏ هر یک از ریسک ها از دو معیار فراوانی وقوع ریسک و میزان اثر ریسک و در نهایت ماتریس ریسک استفاده شد. نتایج نشان داد که بزرگترین نواحی ریسک عدس دیم، نواحی ریسک پایین است. در طول دوره مورد مطالعه تنوع ریسک‏ها کاهش نیافت و تنها ریسک افزایش قیمت نهاده‏ها افزایش یافت. متوسط میزان خسارت ریسک‏های اطلاع رسانی، نیروی کار، تولید، قیمتی و اعتبارات به ترتیب 30، 5، 5/4، 75/3 و 33/3 درصد است. همبستگی میان نمره ریسک و عملکرد محصول عدس دیم مثبت است (38/0). با توجه به یافته‏ها، ایجاد پروفیل ریسک، استفاده از پروفیل ریسک در طراحی الگوی بیمه درآمدی و پوشش ریسک‎ها و پرداخت اعتبارات ارزان قیمت پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, ماتریس ریسک, نمره‏دهی, مخاطره, بیمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018268,
author = {قربانی, محمد and جعفری, فاطمه},
title = {نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه‏ای( مطالعه موردی عدس دیم استان خراسان شمالی )},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-725x},
pages = {85--100},
numpages = {15},
keywords = {ماتریس ریسک، نمره‏دهی، مخاطره، بیمه درآمدی،حبوبات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه‏ای( مطالعه موردی عدس دیم استان خراسان شمالی )
%A قربانی, محمد
%A جعفری, فاطمه
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725x
%D 2010

[Download]