اطلاع شناسی, دوره (6), شماره (24), سال (2009-9) , صفحات (3-32)

عنوان : ( نظرسنجی از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیرامون نام رشته و احتمال بازنگری در آن )

نویسندگان: محمدرضا داورپناه , سیدرحمت اله فتاحی , عبدالرسول خسروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نام هر رشته ای در واقع برچسبی است که ویژگیها و کارکردهای آن را در درون و برون رشته باز می تاباند. نام نه تنها می تواند بیانگر فعالیتهای رشته باشد، بلکه بازگو کننده هویت آن نیز می باشد. در ایران در طول دو دهه اخیر، بحثهای گوناگونی درباره مناسبت نام کتابداری و اطلاع رسانی صورت گرفته و این امر یکی از چالشهای رشته ای برای بسیاری از دانشجویان و کتابداران جوان به شمار می رود. هدف از انجام این تحقیق که به روش پیمایشی انجام گرفت، مشخص کردن نظرات جامعه کتابداری ایران درباره ضرورت تغییر نام این رشته و نیز تغییر احتمالی آن می باشد. جامعه این پژوهش متشکل از سه گروه اعضای هیات علمی، کتابداران شاغل و دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی است. یافته های پژوهش نشان داد که بخش قابل توجهی از جامعه کتابداری ایران (84%)نه تنها خواهان تغییر نام رشته است، بلکه خواهان تغییرات جدی در محتوی برنامه های آموزشی رشته نیز هست. برای نام گذاری رشته بیش از 147 نام از سوی پاسخگویان پیشنهاد شد که در واقع به نوعی نشان دهنده اختلاف دیدگاه گسترده جامعه کتابداری کشور است. در پایان ضمن ارائه پیشنهادهای لازم، ویژگیهای مورد نظر برای نام احتمالی که می تواند جایگزین نام کنونی این رشته باشد، بیان شده است.

کلمات کلیدی

کتابداری و اطلاع رسانی/ تغییر نام/ نام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018419,
author = {داورپناه, محمدرضا and فتاحی, سیدرحمت اله and خسروی, عبدالرسول},
title = {نظرسنجی از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیرامون نام رشته و احتمال بازنگری در آن},
journal = {اطلاع شناسی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {24},
month = {September},
issn = {1735-0662},
pages = {3--32},
numpages = {29},
keywords = {کتابداری و اطلاع رسانی/ تغییر نام/ نام رشته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظرسنجی از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیرامون نام رشته و احتمال بازنگری در آن
%A داورپناه, محمدرضا
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A خسروی, عبدالرسول
%J اطلاع شناسی
%@ 1735-0662
%D 2009

[Download]