مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (18), شماره (3), سال (2007-11) , صفحات (15-28)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت طرح ها و مقاله های پژوهشی منتشر شده: بررسی مروری )

نویسندگان: زهره عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله روش های مختلف ارزیابی گزارش پژوهش های دانشگاهی و مقاله های مستخرج شده از این پژوهش ها را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. تاکید اصلی مقاله بر کیفیت و عوامل تاثیرگذار بر کیفیت گزارشهای پژوهش است. همچنین به معیارهای مجله ها و سردبیران آنها برای پذیرش مقاله های پژوهشی توجه شده است.

کلمات کلیدی

, پژوهش, ارزیابی کیفی, گزارشهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018422,
author = {عباسی, زهره},
title = {ارزیابی کیفیت طرح ها و مقاله های پژوهشی منتشر شده: بررسی مروری},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2007},
volume = {18},
number = {3},
month = {November},
issn = {2252-0503},
pages = {15--28},
numpages = {13},
keywords = {پژوهش، ارزیابی کیفی، گزارشهای پژوهش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت طرح ها و مقاله های پژوهشی منتشر شده: بررسی مروری
%A عباسی, زهره
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2007

[Download]