مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (1), شماره (18), سال (2010-6) , صفحات (63-83)

عنوان : ( تحلیل ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی )

نویسندگان: علی نصرتی , انوشیروان فرشیدیان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتعاشات چسبندگی-لغزش ، ارتعاشات خود محرک غیر خطی هست که در سیستم های دینامیکی مانند ماشین ابزار باعث تولید صدا و ناهمواری سطح قطعه می شود. در این مقاله به منظور کنترل دقیقتر این ارتعاشات، حل تحلیلی دقیقتری به روش خطی سازی ارائه شده است. مدل یک درجه آزادی "جرم روی تسمه متحرک" با فرمول اصطکاکی که نشان می دهد نیروی اصطکاک نسبت به سرعت نسبی بین دو سطح، اول کاهش و سپس افزایش می یابد، در نظر گرفته شده و به روش خطی سازی عبارتی تحلیلی برای پاسخ مکانی جرم و حداکثر دامنه ارتعاشات در دو حالت لغزش خالص و چسبندگی-لغزش ارائه شده است. برای بررسی صحت روابط بدست آمده، جواب های حاصل از مثال عددی با نتایج روش عددی و تحلیل اغتشاشی سایر محققین مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که تحلیل ارائه شده از دقت بالاتری نسبت به تحلیل های پیچیده تر دیگر پژوهشگرها برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

, ارتعاشات چسبندگی-لغزش, اصطکاک, خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018456,
author = {علی نصرتی and فرشیدیان فر, انوشیروان},
title = {تحلیل ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2010},
volume = {1},
number = {18},
month = {June},
issn = {1605-9727},
pages = {63--83},
numpages = {20},
keywords = {ارتعاشات چسبندگی-لغزش، اصطکاک، خطی سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی
%A علی نصرتی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2010

[Download]