کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (3), شماره (2), سال (2001-2) , صفحات (1-22)

عنوان : ( بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن )

نویسندگان: زهره عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته و عوامل موثر بر آن را مورد تحلیل قرار داده است. شیوه پژوهش پیمایشی و جامعه آماری آن کتابداران دانشگاه بوده اند

کلمات کلیدی

, رضایت شغلی, کتابداران, دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018555,
author = {عباسی, زهره},
title = {بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2001},
volume = {3},
number = {2},
month = {February},
issn = {1680-9637},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {رضایت شغلی، کتابداران، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن
%A عباسی, زهره
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2001

[Download]