مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان, دوره (2), شماره (1), سال (2008-2) , صفحات (7-19)

عنوان : ( ارتباطات، اطلاعات و فرهنگ )

نویسندگان: زهره عباسی , اسداله آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط انسانها سنگ بنای جامعه انسانی است و بدون آن هرگز فرهنگ به عنوان خصیصه جامعه انسانی پدید نمی آمد. در این مقاله تأثیر رسانه های جمعی از قبیل چاپ، تلگراف، رادیو و تلویزیون بر فرهنگ جامعه ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به اهمیت اطلاعات، قدرت اطلاعات و مدیریت راهبردی اطلاعات در عصر ارتباطات پرداخته شده است. اینترنت به عنوان روش ارتباطی جدید در عصر حاضر از جنبه های مختلف از جمله امکان ایجاد ارتباط همزمان و دو سویه و ایجاد جامعه هایی با نظام باز و مقایسه شیوه های ارتباط آن با روشهای قبل مورد توجه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ارتباطات, فرهنگ, نظامهای باز (جامعه), ارتباط تعاملی, رسانه های ارتباط جمعی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018556,
author = {عباسی, زهره and آزاد, اسداله},
title = {ارتباطات، اطلاعات و فرهنگ},
journal = {مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان},
year = {2008},
volume = {2},
number = {1},
month = {February},
issn = {1735-8256},
pages = {7--19},
numpages = {12},
keywords = {ارتباطات، فرهنگ، نظامهای باز (جامعه)، ارتباط تعاملی، رسانه های ارتباط جمعی، اطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباطات، اطلاعات و فرهنگ
%A عباسی, زهره
%A آزاد, اسداله
%J مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان
%@ 1735-8256
%D 2008

[Download]