مهندسی شیمی ایران, دوره (10), شماره (57), سال (2011-11) , صفحات (65-73)

عنوان : ( بررسی تاثیر سوخت فلزی نانو آلومینیوم بر عملکرد پیشرانه های موشکی )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , احمد اخوت , میر مجتبی بکتاش ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات نانو پودرهای مختلف آلومینیوم مشابه میکروذرات آلومینیومی دارای طرفداران و منتقدان بسیاری جهت استفاده به عنوان سوخت های جامد موشک می باشند. در این بررسی، این خصوصیات و تاثیر آن ها بر مشخصات عملکردی و فرمولاسیون احتراقی سوخت های آلومینیومی موشک توسط روش های BET و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM به منظور تعیین میزان کارایی آن ها به عنوان سوخت جامد مورد بررسی قرار گرفته است. این ذرات که به عنوان مواد تشکیل دهنده سوخت موشک مورد استفاده قرار می گیرند بر پایه پرکلرات آمونیوم ( AP) به عنوان اکسید کننده و HTPB به عنوان پوشش می باشند. سه دسته سوخت که شامل ترکیبات مختلفی می باشند به منظور بررسی اثرات جایگزینی نانو ذرات آلومینیوم به جای میکرو ذرات آلومینیوم، تاثیرات توزیع غیر یکنواخت آلومینیوم و بررسی اثرات کهنگی سوخت بر روی سرعت اشتعال پایدار، مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی این سوخت ها مشخص شد با کاهش اندازه ذرات آلومینیوم (استفاده از ذرات درمقیاس نانو به جای میکروذرات) و نیز استفاده از ذرات نوتر در مقایسه با ذرات با زمان نگهداری طولانی تر، سرعت اشتعال پایدار افزایش می یابد. با جایگزینی جزئی نانو ذرات Al-01a (15/0 میکرومتر) به جای %20 از ذرات Al-06 (فلس های آلومینیوم 50 میکرومتری) سرعت اشتعال %40 افزایش یافت. در حالی که با جایگزینی Al-03d (5/2 میکرومتر) با مقدار مشابهی از Al-06 سرعت اشتعال فقط %28 افزایش یافته است.

کلمات کلیدی

, سوخت های جامد موشک, سطح مخصوص, نانو ذرات آلومینیوم, سرعت اشتعال پایدار, میکروسکوپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018759,
author = {زینالی هریس, سعید and اخوت, احمد and میر مجتبی بکتاش},
title = {بررسی تاثیر سوخت فلزی نانو آلومینیوم بر عملکرد پیشرانه های موشکی},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2011},
volume = {10},
number = {57},
month = {November},
issn = {1735-5400},
pages = {65--73},
numpages = {8},
keywords = {سوخت های جامد موشک- سطح مخصوص- نانو ذرات آلومینیوم- سرعت اشتعال پایدار- میکروسکوپ الکترونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر سوخت فلزی نانو آلومینیوم بر عملکرد پیشرانه های موشکی
%A زینالی هریس, سعید
%A اخوت, احمد
%A میر مجتبی بکتاش
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2011

[Download]