سی و یکمین دوره سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران , 2009-08-12

عنوان : ( ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقنددر شرایط کنترل شده )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , علی کمندی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه هشت رقم چغندرقند به نامهای رسول، شیرین، IC و7233 (ارقام داخلی)، افشاری، پائولینا، ریزوفورت و لاتیتیا (ارقام خارجی) در معرض هشت دمای یخ زدگی (شامل صفر، 2- ، 4- ، 6- ، 8- ، 10- ، 12- و 14- درجه سانتی گراد) قرار گرفتند. درصد بقاء، وزن خشک، عدد کلروفیل‌متر، دمای کشنده 50 درصد نمونه‌های گیاهی (LT50) و دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک نمونه ها (RDMT50) در پایان دوره بازیافت (21 روز بعد از اعمال تیمار یخ زدگی) اندازه گیری و ثبت شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که اثرات رقم و دمای یخ زدگی بر درصد بقاء، وزن خشک و عدد کلروفیل متر معنی دار (01/0p≤) بود. با کاهش دمای یخ زدگی به کمتر از 8- درجه سانتی گراد، میانگین درصد بقاء به شکل معنی داری کم شد، اما کاهش معنی دار وزن خشک و عدد کلروفیل‌متر نسبت به شاهد ( تیمار عدم یخ زدگی) از تیمار دمایی 2- درجه سانتی‌گراد به پایین مشاهده شد. در بین ارقام چغندرقند مورد بررسی، پائولینا، لاتیتیا و شیرین با LT50 معادل 5/11- درجه سانتی‌گراد مقاوم‌ترین، و رقم افشاری با LT50 معادل 1/9- درجه سانتی‌گراد حساس‌ترین رقم شناخته شدند. رقم افشاری بیشترین مقدارRDMT50 (7/7- درجه سانتی‌گراد) را نیز نسبت به سایر ارقام نشان داد.

کلمات کلیدی

, بازیافت, بقاء, عدد کلروفیل متر, LT50,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018773,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and نظامی, احمد and کمندی, علی},
title = {ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقنددر شرایط کنترل شده},
booktitle = {سی و یکمین دوره سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازیافت، بقاء، عدد کلروفیل متر، LT50، RDMT50},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقنددر شرایط کنترل شده
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A نظامی, احمد
%A کمندی, علی
%J سی و یکمین دوره سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران
%D 2009

[Download]