بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-4) , صفحات (94-104)

عنوان : ( بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا و ریحان رویشی )

نویسندگان: یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1386 در مزرعه تحقیقاتی - به منظور بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا و ریحان رویشی، آزمایشی در سال زراع ی 87 دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و پنج تیمار به اجرا در آمد . تیمارهای آزمایش عبارت بودند از : ( 1- کشت خالص لوبیا، 2- کشت خالص ریحان، 3- کشت مخلوط نواری چهار ردیف ریحان و دو ردیف لوبیا ، 4- کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا و دو ردیف ریحان و 5 – کشت مخلوط ردیفی ). برداشت گیاه ریحان در دو چین انجام گرفت . در این آزمایش میزان جذب نور در تیمارهای 2 گرم بر مگاژول) بالاتر از تیمارهای دیگر بود / کشت مخلوط به طور معنی داری بالاتر از کشت خالص بو د. کارایی مصرف نور لوبیا در کشت ردیفی ( 4 1 گرم بر مگاژول به دست آمد. در برداشت اول گیاه ریحان، کشت خالص کارایی / و کمترین کارایی نور لوبیا درتیمار 4ردیف ریحان و 2ردیف لوبیا با 6 1 گرم بر مگاژول ). به طور کلی در چین دوم کارایی مصرف نور در تمامی تیمارها بالاتر از چین اول بود / نور بالاتری نسبت به تیمارهای دیگر د اشت ( 27 0 و / 3 گرم بر مگاژول بالاترین کارایی مصرف نور را به خود اختصاص داد . ضریب استهلاک نوری در این آزمایش برای ریحان 47 / و کشت ردیفی با 4 3) در / 4) در کشت خالص حاصل شد . بالاترین شاخص سطح برگ ریحان ( 2 / 0 به دست آمد. بالاترین شاخص سطح برگ لوبیا ( 3 / برای لوبیا 55 2) بدست آمد.

کلمات کلیدی

, ضریب استهلاک نوری, شاخص سطح برگ, کشت مخلوط ردیفی, کشت مخلوط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018797,
author = {علی زاده, یاسر and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا و ریحان رویشی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-7713},
pages = {94--104},
numpages = {10},
keywords = {ضریب استهلاک نوری، شاخص سطح برگ، کشت مخلوط ردیفی، کشت مخلوط نواری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا و ریحان رویشی
%A علی زاده, یاسر
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]