پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (298-307)

عنوان : ( پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسک )

نویسندگان: مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعات پهنه بندی برای برآورد عملکرد پتانسیل معمولا داده های مربوط به مدیریت زراعی نظیر تاریخ یا تراکم کاشت از یافته های ایستگاه های تحقیقاتی استخراج شده و در مدلهای شبیه سازی تعریف می شوند. از آنجا که مناسب ترین روش مدیریت الزاما با نتایج آزمایشی منطبق نمی باشند پیشبینی های حاصل از مدل های شبیه سازی با عدم قطعیت یا ریسک توام خواهد بود. در این تحقیق ریسک ناشی از داده های مدیریت در برآورد عملکرد پتانسیل گندم در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی با استفاده از شبیه سازی مونته کارلو مورد بررسی قرار گرفت . عملکرد گندم در که قبلا توسط داده های آزمایشی تعیین اعتبار شده بود برآورد شد . پیش از آنالیز ریسک، با انجام آنالیز WOFOST شرایط پتانسیل بوسیله مدل حساسیت بر روی ورودی های مدل مشخص شد که تغییر تاریخ کاشت به میزان 50 ± روز نسبت به تاریخ مبنا تاثیر قابل ملاحظه ای بر عملکرد پیش بینی شده دارد در حالیکه عملکرد پتانسیل گندم نسبت به تغییر تراکم کاشت در دامنه 50 ± درصد نسبت به تراکم مبنا چندان حساس نبود ، بنابراین آنالیز ریسک بر روی تاریخ کاشت انجام گرفت. برای اجرای شبیه سازی مونته کارلو 100 مقدار تصادفی برای تاریخ کاشت گندم بر اساس توزیع آماری بتا توسط یک نرم افزار مولد داد ههای تصادفی تولید گردید و مدل برای شبیه سازی عملکرد گندم در فاصله سالهای 1375 تا 1385 با هر یک از این مقادیر تصادفی اجرا شد تا توزیع احتمالات عملکرد پتانسیل بر حسب تاری خهای مختلف کاشت تعیین شود. نتایج برای میانگین تاریخ کاشت توصیه شده (مطلوب) و 15 ± یا 30 ± روز زودتر یا دیر تر از این تاریخ برآورد شد و توزیع احتمال برای عملکرد گندم آبی در هر سه استان خراسان محاسبه گردید . نتایج نشان داد که ریسک عملکرد گندم نسبت به تغییر تاریخ کاشت در سه استان تحت بررسی متفاوت است. در استان خراسان شمالی کاشت زودتر به میزان 15 روز نسبت به میانگین تاریخ توصیه شده ریسک عملکرد را کاهش داده در حالیکه 30 روز تاخیر در کاشت باعث افزایش قابل توجه ریسک خواهد شد. در استان خراسان رضوی تاریخ کاشت فعلی در میانگین مطلوب بوده و کاشت زودتر نسبت به تاریخ توصیه شده ریسک عملکرد را افزایش می دهد. در استان خراسان جنوبی تاریخ کاشت توصیه شده باعث افزایش ریسک عملکرد شده و تاخیر کاشت تا 30 روز نسبت به میانگین تاریخ توصیه شده باعث ثبات بیشتر عملکرد و کاهش ریسک خواهد شد. با توجه به یافته های این تحقیق بنظر می رسد که پایین بودن عملکرد پتانسیل گندم آبی بویژه در استان خراسان جنوبی تا حد زیادی ناشی از روشهای مدیریت بوده و بهبود این روشها، از جمله تنظیم تاریخ کاشت باعث افزایش عملکرد پتانسیل توام با ریسک کمتر خواهد شد.

کلمات کلیدی

, آنالیز ریسک, شبیه سازی مونته کارلو, گندم, ثبات عملکرد, پهنه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019032,
author = {نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا},
title = {پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسک},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {298--307},
numpages = {9},
keywords = {آنالیز ریسک، شبیه سازی مونته کارلو، گندم، ثبات عملکرد، پهنه بندی اگرواکولوژیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسک
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]