دومین همایش علمی تربیت بدنی و تندرستی , 2006-03-22

عنوان : مقايسه اثر دو روش مشاهده اي الگوي ماهر و در حال يادگيري بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس بلند بدمينتون ( مقایسه اثر دو روش مشاهده ای الگوی ماهر و در حال یادگیری بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون )

نویسندگان: مهدی سهرابی , امير مقدم , ابوالفضل معتمدي فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسة اثر دو روش مشاهدة الگوی ماهر ودر حال یادگیری برعملکرد و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون بود که برروی دانش آموزان پسرمقطع راهنمایی سرولایت انجام شد. روش تحقیق : این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی است که به صورت میدانی انجام شده است . جامعه آماری این تحقیق 738 نفر بوده که تعداد 60 نفر دانش آموز مقطع راهنمایی به صورت تصادفی انتخاب و به 3 گروه 20 نفری تقسیم شدند . گروه اول :مشاهدة الگوی ماهر به همراه توضیح کلامی. گروه دوم: مشاهدة الگوی درحال یادگیری به همراه توضیح کلامی و گروه سوم: کنترل (بدون ترمین). ابتدا از همة آزمودنی ها یک پیش آزمون در سرویس بلند بدمینتون به عمل آمد. سپس آنها به مدت 6 روز متوالی در کوشش های اکتساب و 72 ساعت بعد در آزمون یادداری مهارت سرویس بلند بدمینتون شرکت نمودند. در این تحقیق سطح مهارت الگو به عنوان متغیر مستقل و نتیجه و فرآیند اجرا به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد. امتیازات مربوط به نتیجه، توسط آزمون سرویس بلند بدمینتون اسکات ـ فاکس و فرآیند اجرا با استفاده از نظر سه کارشناس زبده بدمینتون محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه گروه ها آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و در سطح < %5) p ) با استفاده از نرم افزار spss-11.5 انجام شد. یافته های تحقیق: یافته های این تحقیق نشان داد که متغیر نتیجه و فرآیند اجرا در پیش آزمون وپس آزمون دو گروه تجربی تفاوت معنی داری داشته اما بین پس آزمون و یادداری دو گروه تجربی و پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت . بحث و نتیجه گیری: مشاهدة الگوی ماهر و الگوی درحال یادگیری و انجام تمرین در مرحلة اکتساب در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود امتیازات نتیجه و فرآیند هر دو گروه تجربی گردید. ضمن این که امتیازات نتیجه و فرآیند اجرا در پایان مرحله اکتساب و یادداری در گروه مشاهدة الگوی درحال یادگیری در مقایسه با گروه مشاهدة الگوی ماهر اندکی بیشتر بود اما این اختلاف معنی دار نبود . لغات کلیدی : یادگیری مشاهده ای ، الگوی ماهر ، الگوی درحال یادگیری ، اکتساب و یادداری .

کلمات کلیدی

, یادگیری مشاهده ای, الکوی ماهر , الگوی درحال یادگیری, یادگیری, عملکرد و سرویس بلند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:101928,
author = {سهرابی, مهدی and امير مقدم and ابوالفضل معتمدي فر},
title = {مقايسه اثر دو روش مشاهده اي الگوي ماهر و در حال يادگيري بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس بلند بدمينتون},
booktitle = {دومین همایش علمی تربیت بدنی و تندرستی},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {یادگیری مشاهده ای، الکوی ماهر ، الگوی درحال یادگیری، یادگیری، عملکرد و سرویس بلند بدمینتون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقايسه اثر دو روش مشاهده اي الگوي ماهر و در حال يادگيري بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس بلند بدمينتون
%A سهرابی, مهدی
%A امير مقدم
%A ابوالفضل معتمدي فر
%J دومین همایش علمی تربیت بدنی و تندرستی
%D 2006

[Download]