چهارمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور , 2006-03-29

عنوان : اثر افزايش بسامد حرکت بر ثبات فاز نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست ( اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات فاز نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست )

نویسندگان: مهدي روحي تربتي , مهدی سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر افزایش بسامد (تعداد حرکاتی که بصورت همزمان توسط دو دست در یک ثانیه انجام می شود) بر ثبات فاز نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست می باشد. روش: 20 نفر از دانشجویان پسر راست دست به صورت تصادفی به دو گروه خارج از مرحله و هم مرحله تقسیم شدند و طی پنج نوبت بتدریج با افزایش بسامد مواجه گردیدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق نرم افزار و سخت افزاری است که توسط محققین ساخته شده و از طریق آن الگوهای هماهنگی بین دو دست مورد پردازش قرار گرفت. الگوی هماهنگی در این پژوهش حرکت آونگی با دست راست همزمان با حرکت دایره ای با دست چپ بود. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش بسامد، وضعیت هم مرحلۀ الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست به طور معنی داری تغییر نکرد(05/0 < P). ولی الگوی هماهنگی خارج از مرحله با افزایش بسامد ابتدا بی ثبات شده سپس به وضعیت باثبات جدید (وضعیت هم مرحله) منتقل شد(05/0> P). نتیجه گیری: الگوهای هماهنگی نامتقارن دو دست با وجود تداخل فضایی با افزایش بسامد، گرایش به وضیت هم مرحله دارند. بر اساس نظریۀ سیستم های پویا و مفهوم خودمحور سوینن، (1997) الگوی هماهنگی هم مرحله بدلیل بکارگیری عضلات مشابه از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار است. این نتایج اطلاعاتی در زمینۀ نحوۀ کنترل الگوهای هماهنگی نامتقارن دو دست که در ورزش کاربرد زیادی دارد و کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند در اختیار مربیان و محققان قرار می دهد. واژه های کلیدی: الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست، بسامد، ثبات، فاز نسبی

کلمات کلیدی

, بسآمد حرکت, فاز نسبی, الگوی هماهنگی نامتقارن دو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:101945,
author = {مهدي روحي تربتي and سهرابی, مهدی},
title = {اثر افزايش بسامد حرکت بر ثبات فاز نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست},
booktitle = {چهارمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بسآمد حرکت، فاز نسبی، الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر افزايش بسامد حرکت بر ثبات فاز نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست
%A مهدي روحي تربتي
%A سهرابی, مهدی
%J چهارمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور
%D 2006

[Download]