جداسازی و پدیده های انتقال, دوره (21), شماره (1), سال (2010-10) , صفحات (89-102)

عنوان : ( مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی )

نویسندگان: محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , یاسین نوذری اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عملکرد چندین مدل مختلف ارائه شده توسط محققین در زمینه پیش بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی مورد مقایسه قرار گرفته است. مدلهای مذکور عبارتند از: مدل بکار رفته در نرم افزار CSMHYD (تهیه شده توسط تیم تحت سرپرستی دکتر اسلون)، مدل بکار رفته در نرم افزارHYSYS ، مدل چن- جو و مدل ارائه شده توسط آندرسون و همکاران. بر خلاف مدل چن- جو، مابقی مدل های مورد مقایسه بر پایه مدل واندروالس– پلاتو توسعه یافته اند. به منظور بررسی صحت عملکرد و میزان دقت مدل های فوق از داده های تجربی موجود در مقالات استفاده شده است. در بیان میزان خطا نیز از درصد انحراف میانگین مطلق فشار استفاده گردیده است. نتایج حاصله در مقایسه با داده های تجربی نشان می دهد که کمترین میزان خطا مربوط به مدل آندرسون و بیشترین میزان خطا مربوط به مدل استفاده شده در نرم افزار HYSYS می باشد. سپس در مرحله بعد مدل آندرسون به منظور پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در حضور pTSA تصحیح گردیده و با داده های تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است. همخوانی قابل قبولی مابین داده های تجربی و نتایج حاصله از مدل مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, هیدرات گازی, شرایط تعادلی تشکیل هیدرات, مدل های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020128,
author = {فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی and نوذری اول, یاسین},
title = {مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی},
journal = {جداسازی و پدیده های انتقال},
year = {2010},
volume = {21},
number = {1},
month = {October},
issn = {2228-5490},
pages = {89--102},
numpages = {13},
keywords = {هیدرات گازی، شرایط تعادلی تشکیل هیدرات، مدل های ترمودینامیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%A نوذری اول, یاسین
%J جداسازی و پدیده های انتقال
%@ 2228-5490
%D 2010

[Download]