مطالعات اسلامی, دوره (9), شماره (60), سال (2003-7) , صفحات (11-18)

عنوان : ( زندگی نامه استاد محمدواعظ زاده خراسانی )

نویسندگان: عباسعلی سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زندگی نامه استاد محمدواعظ زاده خراسانی

کلمات کلیدی

زندگی نامه استاد محمدواعظ زاده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020634,
author = {سلطانی, عباسعلی},
title = {زندگی نامه استاد محمدواعظ زاده خراسانی},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2003},
volume = {9},
number = {60},
month = {July},
issn = {1010-4992},
pages = {11--18},
numpages = {7},
keywords = {زندگی نامه استاد محمدواعظ زاده خراسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زندگی نامه استاد محمدواعظ زاده خراسانی
%A سلطانی, عباسعلی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2003

[Download]