پزشکی کوثر, دوره (16), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (53-59)

عنوان : ( تاثیر شش ماه تمرین ورزشی هوازی بر سطوح لپتین ، کورتیزول، انسولین و گلوکز سرم زنان میانسال لاغر )

نویسندگان: ناهید بیژه , مهتاب معظمی , امین احمدی , فاطمه صمدپور , علیرضا ذبیحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده اهداف. تأثیر یک دوره طولانی تمرینات ورزشی بر سطوح سرمی لپتین مبهم می‌باشد. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر 6 ماه تمرین ورزشی هوازی بر سطوح لپتین، کورتیزول، انسولین و گلوکز سرم در زنان میانسال لاغر انجام گردیده است. روش‌ها. 19 نفر زن میانسال سالم به طور تصادفی در دو گروه تجربی(11 نفر، سن: 74/3±27/41 سال، شاخص توده بدن: 84/2±94/26 کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل(8 نفر، سن: 91/2±25/43 سال، شاخص توده بدن: 69/2±44/25 کیلوگرم بر متر مربع) قرار گرفتند. پروتکل تمرین شامل تمرینات هوازی(استقامتی) به مدت شش ماه و در هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه و با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره(HRR) بود. برای بررسی تغییرات بین گروهی از آزمون t مستقل (در سطح 05/0 P<) استفاده شد. یافته‌ها. تغییرات میانگین‌ متغیرها از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون در دو گروه کنترل و تجربی تفاوت معنی‌داری نداشت. شش ماه تمرین هوازی در زنان میانسال لاغر، تغییر معناداری در وزن و شاخص توده بدن ایجاد نکرد. همچنین این تمرینات سطوح لپتین، کورتیزول، انسولین، استرادیول و گلوکز خون را به طور معناداری تغییر نداد. نتیجه‌گیری. فعالیت بدنی منظم احتمالأ در صورتی سبب کاهش میزان لپتین سرم می‌شود که شاخص توده بدن و توده چربی بدن به طور همزمان کاهش پیدا کند.

کلمات کلیدی

, تمرین ورزشی هوازی , لپتین , کورتیزول, انسولین , گلوکز , زنان میانسال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021059,
author = {بیژه, ناهید and معظمی, مهتاب and احمدی, امین and صمدپور, فاطمه and علیرضا ذبیحی},
title = {تاثیر شش ماه تمرین ورزشی هوازی بر سطوح لپتین ، کورتیزول، انسولین و گلوکز سرم زنان میانسال لاغر},
journal = {پزشکی کوثر},
year = {2011},
volume = {16},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-7868},
pages = {53--59},
numpages = {6},
keywords = {تمرین ورزشی هوازی ، لپتین ، کورتیزول، انسولین ، گلوکز ،زنان میانسال لاغر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شش ماه تمرین ورزشی هوازی بر سطوح لپتین ، کورتیزول، انسولین و گلوکز سرم زنان میانسال لاغر
%A بیژه, ناهید
%A معظمی, مهتاب
%A احمدی, امین
%A صمدپور, فاطمه
%A علیرضا ذبیحی
%J پزشکی کوثر
%@ 1028-7868
%D 2011

[Download]