کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (12), شماره (47), سال (2009-12) , صفحات (50-68)

عنوان : ( میزان رویت پذیری مقاله های مجله های علمی ایرانی نمایه شده در ISI در مقایسه با مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های علمی بین المللی )

نویسندگان: هدایت بهروزفر , محمدرضا داورپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر به روش کتاب‌سنجی، میزان رؤیت‌پذیری بین‌المللی مجله‌های علمی ایرانی نمایه شده در مؤسسه اطلاعات علمی ISI را در فاصله سالهای 2006-2000 بررسی نموده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 1298 مقاله، 7 عنوان مجله‌ علمی بین‌المللی ایرانی نمایه شده در وبگاه علوم ISI همراه با استنادهای آنها در طول سالهای 2000 تا 2006 و نیز تعداد 24873 مقاله نویسندگان ایرانی چاپ شده در مجله‌های علمی بین‌المللی خارجی نمایه شده در وبگاه علوم ISI در این فاصلة زمانی و استنادهای آنهاست. مقاله‌های مجله‌های علمی بین‌المللی ایرانی نمایه شده درISI سرشماری شده و برای مقایسه میان آنها با مقاله‌های نویسندگان ایرانی که در مجله‌های خارجی منتشر شده، نمونه‌ای به حجم 1298 مقاله به روش نمونه‌گیری تصادفی منظم گزینش شد. نتایج پژوهش نشان داد میان میزان رؤیت‌پذیری مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های علمی بین‌المللی ایرانی نمایه شده در ISI و مقاله‌های ایرانی چاپ شده در مجله‌های خارجی نمایه شده در ISI در فاصله سالهای 2000 تا 2006 تفاوتی معنا‌دار وجود دارد. مقاله‌های ایرانی چاپ شده در مجله‌های خارجی نمایه شده در ISI در مقایسه با مقاله‌های مجله‌های علمی بین‌المللی ایرانی نمایه شده در ISI، بیشتر مورد استناد قرار گرفته و درنتیجه رؤیت‌پذیرترند.

کلمات کلیدی

, کلید‌واژه‌ها: رؤیت‌پذیری, مجله‌های علمی بین‌المللی ایران, مؤسسه اطلاعات علمی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021099,
author = {بهروزفر, هدایت and داورپناه, محمدرضا},
title = {میزان رویت پذیری مقاله های مجله های علمی ایرانی نمایه شده در ISI در مقایسه با مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های علمی بین المللی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2009},
volume = {12},
number = {47},
month = {December},
issn = {1680-9637},
pages = {50--68},
numpages = {18},
keywords = {کلید‌واژه‌ها: رؤیت‌پذیری، مجله‌های علمی بین‌المللی ایران، مؤسسه اطلاعات علمی، ISI.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میزان رویت پذیری مقاله های مجله های علمی ایرانی نمایه شده در ISI در مقایسه با مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های علمی بین المللی
%A بهروزفر, هدایت
%A داورپناه, محمدرضا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2009

[Download]