کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (12), شماره (48), سال (2010-2) , صفحات (23-35)

عنوان : ( شناسایی واژه های غیر مفهومی در نمایه سازی خودکار مدارک فارسی )

نویسندگان: مجیده سنجی , محمدرضا داورپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: پژوهش حاضر با هدف شناسایی واژه های غیرمفهومی در زبان فارسی و تهـیه سیاهه ای از این واژه ها برای نمایه سازی خودکار متنهای فارسی در رشته های روانشناسی، علوم تربیتی و کتابداری و اطلاع رسانی انجام شده است. این پژوهش با روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را مقاله‌های مندرج در آخرین شماره منتشر شده در مجله‌های علمی و پژوهشی ِ رشته های علـوم تربیتی، روانشناسی و کتابداری و اطلاع رسانی در سال 1385 تشکیل می‌دهد. نمونه شامل 63 مقاله است. گردآوری داده ها با استفاده از تفکیک واژگان به صورت ماشینی و دستی صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد: 1- افعال ( معین و همراه شونده)، قیدها، ضمایر، حروف، اصوات، اعداد و علائم سجاوندی به عنوان واژه نمایه ها ظاهر نمی شوند، بنابراین، آنها را می توان واژه های غیرمفهومی یا به اصطلاح واژه های بازدارنده تلقی کرد. 2- بدون احتساب علائم سجاوندی، در رشتة علوم تربیتی 96/39%، در رشته روانشناسی 57/38% و در رشـــته کتابداری 12/38% از حجم متون را واژه های غیرمفهومی تشکیل می دهد. 3- واژه های بازدارندة پربسامد در هرسه حوزه تقریبا مشابه است. 4- از تعداد 248552 واژه (بدون احتساب علائم سجاوندی) که پیکرة زبانی مورد مطالعه را تشکیل می داد، 97280 واژه که 94/38% کل واژه‌ها را شامل می شود، جزء واژه های بازدارنده هستند.5- نتیجة مقایسه فهرست فارسی حاصل از پژوهش با فهرست واژه های بازدارنده انگلیسی نشان داد بین این دو فهرست به میزان 5/28% همپوشانی وجود دارد. 6. همچنین 38/20% از واژه ها فاقد توزیع بسامدی یکسان در سه رشتة مورد مطالعه می باشند.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: واژه های غیرمفهومی, واژه های بازدارنده, نمایه سازی خودکار, ساخت واژگانی زبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021100,
author = {سنجی, مجیده and داورپناه, محمدرضا},
title = {شناسایی واژه های غیر مفهومی در نمایه سازی خودکار مدارک فارسی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2010},
volume = {12},
number = {48},
month = {February},
issn = {1680-9637},
pages = {23--35},
numpages = {12},
keywords = {کلیدواژه ها: واژه های غیرمفهومی، واژه های بازدارنده، نمایه سازی خودکار، ساخت واژگانی زبان فارسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی واژه های غیر مفهومی در نمایه سازی خودکار مدارک فارسی
%A سنجی, مجیده
%A داورپناه, محمدرضا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2010

[Download]