کتابخانه های آموزشگاهی:‌پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری , 2009-04-23

عنوان : ( بررسی رفتار اطلاع یابی دانش آموزان دوره راهنمایی در اینترنت و جایگاه کتابخانه در آن )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی , مریم صابری , محدثه دخت عصمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورود و گسترش اینترنت در مدارس و مراکز آموزشی ، الگوهای رفتار اطلاع یابی دان ش آموزان را تغییر داده است . کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست . با این حال این موضوع در ایران کمت ر مورد بررسی و توجه جدی قرار گرفته است . پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با هدف بررسی رفتار اطلاع یابی دان شآموزان دور، راهنمایی در محیط وب با استفاده از شیوة مصاحبه و مشاهده بر روی 20 دختر دان شآموز دورة راهنمایی تحصیلی انجام شده است . نتایج پژوهش حاکی از سطح دسترسی مطلوب دان ش آموزان به اینترنت و استفادة فراوان از موتورهای جستجو توسط دانش آموزان است . با این وجود آشنایی دانش آموزان با مفهوم و ساختار موتورهای جستجو و شیو ه ها و ابزارهای بازیابی اطلاعات از منابع الکترونیکی به استثن ای موتورهای جستجو در سطح ضعیفی قرار داشت . همچنین نتایج این پژوهش نشا ن داد که نقش کتابخانه و کتابداران آموزشگاهی در ارتقای سطح دانایی و رفع نیاز اطلاعاتی دان ش آموزان در مقایسه با اینترنت ، ضعیف و کم رنگ است.

کلمات کلیدی

, رفتار اطلاع یابی, دانش آموزان دوره راهنمایی, اینترنت, کتابخانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021201,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله and مریم صابری and محدثه دخت عصمتی},
title = {بررسی رفتار اطلاع یابی دانش آموزان دوره راهنمایی در اینترنت و جایگاه کتابخانه در آن},
booktitle = {کتابخانه های آموزشگاهی:‌پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رفتار اطلاع یابی، دانش آموزان دوره راهنمایی، اینترنت، کتابخانه آموزشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار اطلاع یابی دانش آموزان دوره راهنمایی در اینترنت و جایگاه کتابخانه در آن
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A مریم صابری
%A محدثه دخت عصمتی
%J کتابخانه های آموزشگاهی:‌پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری
%D 2009

[Download]