مجموعه مقاله های همایش ملی دانش و امنیت , 2010-10-13

عنوان : ( کاربرد تفکر انتقادی و نظام مند در تدوین گزارش پژوهش )

نویسندگان: مهری پریرخ ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر پژوهشی بر مبنای طرح مساله و فرایند حل آن پیش می رود. گزارش پژوهش، بخشی از پژوهش است که بر اساس فرایند پژوهش، باید تصویر منطقی از چگونگی تبدیل داده های به دست آمده در مورد موضوع پژوهش به دانش و در نهایت حل مسئله ارائه دهد. لازمه این امر، استفاده از تفکر سیستمی در تهیه گزارش است. در تفکر سیستمی، تمامی اجزا و عناصر پژوهش در پیوند با یکدیگر مورد توجه هستند. به عبارتی، نه تنها تمام عناصر در این رویکر باید مورد بحث قرار گیرند، بلکه پیوند بین آنها هسته اصلی موضوع مورد بحث را در گزارش پژوهش تشکیل می دهد. در تفکر سیستمی، عنصری که چرخه این نوع تفکر را به حرکت وا می دارد، تقکر انتقادی است. در گزارش یافته ها، در چند قسمت، یعنی ارائه داده ها و چگونگی تبدیل آنها به دانش در مورد واقعیت های مورد پژوهش، رابطه دانش کسب شده با مسئله پژوهش، وضعیت واقعیت کسب شده با عناصر مرتبط، رابطه واقعیت های به دست آمده با سایر واقعیت های جهان هستی و در نهایت، ارتباط راه حل های ارائه شده با مسئله طراحی شده، به وسیله تفکر انتقادی، به چالش کشیده می شود. این روند نه تنها به داده ها و اطلاعات و دانش به دست آمده از آنها به عنوان اجزای یک سیستم می نگرد، بلکه پیوسته رابطه بین آنها را مورد کنترل قرار می دهد. در یک سیستم واقعی، تمام عناصر، فرایندها و اجزا، در شبکه ای به هم پیوسته قرار گرفته و یک تصویر کلی از یک واقعیت را نشان می دهند. تفکر انتقادی، وجود عناصر و پیووند درونی بین آنها را کنترل می کند. چنین رویکردی در گزارش یافته ها، اعتبار پژوهش و واقعیت نمایان می شود و پیشنهادهای ارائه شده برای حل مسئله را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, گزارش پژوهش, پژوهش نظام مند, تفکر نظام مند, تفکر انتقادی, سیاهه های وارسی گزارش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021369,
author = {پریرخ, مهری},
title = {کاربرد تفکر انتقادی و نظام مند در تدوین گزارش پژوهش},
booktitle = {مجموعه مقاله های همایش ملی دانش و امنیت},
year = {2010},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {گزارش پژوهش، پژوهش نظام مند، تفکر نظام مند، تفکر انتقادی، سیاهه های وارسی گزارش پژوهش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تفکر انتقادی و نظام مند در تدوین گزارش پژوهش
%A پریرخ, مهری
%J مجموعه مقاله های همایش ملی دانش و امنیت
%D 2010

[Download]