اطلاع شناسی, دوره (3), شماره (29), سال (2010-6) , صفحات (1-1)

عنوان : ( پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران )

نویسندگان: مهری پریرخ , عاطفه شریف ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متن حاضر گزارشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران می باشد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل و عناصر برنامه راهبردی انجمن، مطابق با مدل مبتنی بر هدف است. مطالعه درونی و بیرونی انجمن که به روش تحلیل محتوا و پیمایش انجام پذیرفت، نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها را آشکار ساخت. در این راستا دیدگاه اعضاء هیأت مدیره، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و کتابداران از طریق مصاحبه و پرسشنامه های طراحی شده، مورد بررسی قرار گرفت. حاصل تحلیل محیط درونی و بیرونی، شناسایی حوزه های هدف انجمن و تدوین برنامه راهبردی است.

کلمات کلیدی

, انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران, برنامه راهبردی, برنامه ریزی برای انجمنها, مدل برنامه ریزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021372,
author = {پریرخ, مهری and شریف, عاطفه},
title = {پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران},
journal = {اطلاع شناسی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {29},
month = {June},
issn = {1735-0662},
pages = {1--1},
numpages = {0},
keywords = {انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، برنامه راهبردی، برنامه ریزی برای انجمنها، مدل برنامه ریزی اچه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
%A پریرخ, مهری
%A شریف, عاطفه
%J اطلاع شناسی
%@ 1735-0662
%D 2010

[Download]