تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (4), سال (2010-11) , صفحات (151-164)

عنوان : ( بررسی موقعیت کشاورزان شهرستان های خراسان رضوی در مواجه با شرایط مخاطره آمیز: کاربرد برنامه ریزی چند معیاری )

نویسندگان: هادی رفیعی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت کشاورزان شهرستانهای گوناگون استان خراسان رضوی در مقابله با شرایط مخاطرهآمیز تولید میباشد. روش تحلیل داد هها با استفاده از برنامهریزی 74/ میباشد. نتایج نشان داد که حدود 6 (TOPSIS) چندمعیاری و بکارگیری روش تاپسیس 67 درصد سطح زیر کشت استان خراسان رضوی از نظر برخورداری از / درصد از بهره برداران و 76 2 درصد / امکانات و شرایط مقابله با مخاطرات، در وضعیتی محروم و نامناسب قرار دارند و تنها 33 از بهرهبرداران، در وضعیت مناسب و برخوردار قرار دارند. در انتها و در جهت توانمندسازی بهرهبرداران و کشاورزان استان خراسان رضوی در مواجهه با شرایط مخاطرهآمیز، توسعهی کشاورزی ترکیبی، استفاده از ماشینآلات مناسب و متناسب و همچنین استفاده از پتانسیل تعاون روستایی در بکارگیری نهادهها توصیه شده است.

کلمات کلیدی

, شرایط مخاطره آمیز, برنامهریزی چند معیاری, تاپسیس, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021418,
author = {هادی رفیعی and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {بررسی موقعیت کشاورزان شهرستان های خراسان رضوی در مواجه با شرایط مخاطره آمیز: کاربرد برنامه ریزی چند معیاری},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-6407},
pages = {151--164},
numpages = {13},
keywords = {شرایط مخاطره آمیز، برنامهریزی چند معیاری، تاپسیس، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی موقعیت کشاورزان شهرستان های خراسان رضوی در مواجه با شرایط مخاطره آمیز: کاربرد برنامه ریزی چند معیاری
%A هادی رفیعی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2010

[Download]