بیمه و کشاورزی, دوره (7), شماره (24), سال (2010-7) , صفحات (43-68)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گزاران از بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , علی عدالتیان , هادی رفیعی , حمیده خاکسار , محمود رضا فرزانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اصول یترین و مؤثرترین ابزارهایی که م یتواند کشاورزان را در برابر رویدادها و سوانح طبیعی به بهترین شیوه حمایت کند، بیمه محصولات کشاورزی اس ت. با توجه به اهمیت بیمه در بخش کشاورزی، این پژوهش، ما هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی سه گروه زارعان دامداران و باغداران بیم ه گذار از خدمات بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی در سال 1388 انجام گرفته اس ت. جامعه آماری، دربرد ارنده همه زارعان، باغداران و دامداران بیم ه گذار در استان خراسان رضوی است . در این راستا، برای نمونه گیری، روش چند مرحل ه ای خوش ه ای به کار رفته و حجم نمونه نیز، در گروه زارعان بیمه گذار 503 نمونه، در گروه باغداران 250 نمونه و در گروه دامداران 270 نمونه، تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد، از بین متغیرهای نگرشی، تنها متغیرهای تحصیلات کشاورزان و سابقه در گروه واحدهای دامی معنیدار اس ت. در متغیرهای عملکردی نیز، متغیر تعداد ساعت شرکت در کلاسهای ترویجی، تنها در واحدهای زراعی، عضوی بودن در تشکلهای کشاورزی در واحدهای دامی، ارائه خدمات بموقع در گروه واحدهای دامی، میزان غر امت در گروه واحدهای زراعی و باغی، اطلا ع رسانی در هر سه گروه واحدهای زراعی، باغی و دامی، دارای تأثیر معنیداری بر رضایت بیم ه گذار ان از خدمات بیم ه ای بوده اس ت. در مورد متغیرهای ساختاری نیز، قوانین و مقررات در هر سه گروه با درصد اطمینان بالا، معنیدار شده و میز ان ح قبیمه، تنها در واحدهای دامی دارای تأثیر منفی و معنیداری بر رضایت از بیمه بوده است.

کلمات کلیدی

, بیمه کشاورزی, مدل لوجیت, استان خراسان رضوی, رضایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021462,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and علی عدالتیان and هادی رفیعی and حمیده خاکسار and محمود رضا فرزانه},
title = {بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گزاران از بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2010},
volume = {7},
number = {24},
month = {July},
issn = {1254-5841},
pages = {43--68},
numpages = {25},
keywords = {بیمه کشاورزی، مدل لوجیت، استان خراسان رضوی، رضایت مشتریان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گزاران از بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A علی عدالتیان
%A هادی رفیعی
%A حمیده خاکسار
%A محمود رضا فرزانه
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2010

[Download]