دانشور پزشکی, دوره (18), شماره (90), سال (2011-1) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی تاثیر پیاده روی بر هورمون استروژن و برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی در زنان یائسه غیر ورزشکار )

نویسندگان: زینب فیروزهء , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , سعید رمضانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه وهدف:درزمان یائسگی تولیداستروژن کاهش می یابدوزمینه سازافزایش لیپوپروتئینهای خون،LP(a) ودرنتیجه افزایش بیماریهای قلبی عروقی میشود.به دلیل اهمیت فعالیت بدنی درپیشگیری ازبیماری های قلبی-عروقی،این تحقیق باهدف بررسی تاثیر ٨هفته برنامه پیاده روی برغلظت لیپیدهای سرم وهورمون استروژن و LP(a) درزنان یائسه غیرورزشکار انجام شد. موادوروش کار:نمونه های آماری این مطالعه٢٢زن یائسه بادامنه سنی (٥٥_٤٧سال) فاقد بیماری خاص بودندکه به صورت تصادفی به دوگروه تجربی (١٢) نفروکنترل(١٠)نفر تقسیم شدند.ابتدا اندازه گیری ابعاد بدنی شامل قد،وزن،شاخص توده بدنی انجام شد.سپس بعداز١٢ساعت ناشتایی شبانه نمونه خون اولیه به میزان١٠سی سی از ورید قدامی بازوی آزمودنی ها گرفته شد.پس ازآن آزمودنیهای گروه تجربی دربرنامه پیاده روی (باشدت٦٠درصدضربان قلب ذخیره ،به مدت٣٠دقیقه در هفته اول و٧٠درصدضربان قلب ذخیره وزمان ٦٠دقیقه درهفته آخر)شرکت کردند.آنگاه مجددا اندازه گیری های شاخص توده بدنی وخون گیری انجام شدومیزان لیپیدهای سرم وهورمون استروژن و LP(a) سرم اندازه گیری شد.برای مقایسه اطلاعات پیش آزمون وپس آزمون بین گروه ها ازt-studentمستقل وآزمون uمن ویتنی استفاده شد. یافته ها:نتایج پس از٨هفته پیاده روی، اختلاف معناداری درمیزان کلسترول،تری گلیسرید،HDLوLDLسرم ، LP(a) و شاخص توده بدنی درگروه تمرین نشان داد.درحالیکه این اختلاف درگروه کنترل معنادار نبود.همچنین درمقدار استروژن سرم تغییرمعناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری:نتایج این تحقیق نشان می دهد٨هفته برنامه پیاده روی می تواند برکاهش غلظت لیپیدهای سرم و شاخص توده بدنی زنان یائسه سودمند باشد.

کلمات کلیدی

, پیاده روی, لیپیدهای سرم, زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021633,
author = {فیروزهء, زینب and بیژه, ناهید and ابراهیمی عطری, احمد and سعید رمضانی},
title = {بررسی تاثیر پیاده روی بر هورمون استروژن و برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی در زنان یائسه غیر ورزشکار},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2011},
volume = {18},
number = {90},
month = {January},
issn = {1028-3188},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {پیاده روی،لیپیدهای سرم، زنان یائسه،لیپوپروتئین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر پیاده روی بر هورمون استروژن و برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی در زنان یائسه غیر ورزشکار
%A فیروزهء, زینب
%A بیژه, ناهید
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A سعید رمضانی
%J دانشور پزشکی
%@ 1028-3188
%D 2011

[Download]