سومین همایش ملی آموزش , 2011-05-18

Title : ( فراتحلیلی بر فرصت ها و تهدیدهای برنامه درسی آموزش عالی بر اساس پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه )

مقصود امین خندقی , مرضیه نامخواه ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

نظام آموزش عالی نهادی اجتماعی است که از دیرباز برای انجام سه رسالت آموزش، پژوهش و خدمات پدیدآمده و آموزش عالی ایران در طول حیات نوین خود با چالش ها، نیازها و تغییرات متعددی روبه رو بوده است. در بین تمامی عناصر آموزش عالی، از برنامه های درسی به عنوان بنیادی ترین ابزار فراهم آورنده دانش، تجربه و مهارت های دانشجویان یاد می شود. لذا با توجه به رسالت ها، اهداف و نقش آموزش عالی در عصر حاضر، برنامه های درسی باید اصلاح و بازنگری شوند و چنین تغییری به نظام آموزش عالی کمک کند تا نیازهای جامعه را برآورده ساخته و موجب اثر بخشی آن گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای فراروی برنامه درسی آموزش عالی کشور انجام گرفته است. در راستای تحقق این هدف، یافته های پژوهش های مرتبط پیشین در قالب مقالات علمی - پژوهشی و مقالات همایش در ایران بررسی شده است. روش پژوهش حاضر فراتحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز به منظور شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی نظام آموزش عالی کشور از طریق پایگاه اطلاعات علمی ایران گردآوری شده است. یافته های کلی حاکی از آن است که مهم ترین فرصت ها و چالش های فراروی برنامه درسی آموزش عالی، عبارتند از: جهانی شدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشتغال و کارآفرینی و حوزه برنامه درسی.

کلمات کلیدی

, آموزش عالی, برنامه درسی, چالش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021966,
author = {امین خندقی, مقصود and نامخواه, مرضیه},
title = {فراتحلیلی بر فرصت ها و تهدیدهای برنامه درسی آموزش عالی بر اساس پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه},
booktitle = {سومین همایش ملی آموزش},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {آموزش عالی، برنامه درسی، چالش، فرصت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فراتحلیلی بر فرصت ها و تهدیدهای برنامه درسی آموزش عالی بر اساس پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه
%A امین خندقی, مقصود
%A نامخواه, مرضیه
%J سومین همایش ملی آموزش
%D 2011

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر