سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت , 2011-05-18

عنوان : ( مدل سازی و شبیه سازی فرآیند خشک کردن در دوحالت انتقال جرم و حرارت همزمان و انتقال حرارت تنها )

نویسندگان: محمد علی حاج عسگرخانی , سعید زینالی هریس ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند خشک شدن یکی از معمول ترین فرآیندها در صنعت می باشد. از کاربردهای آن می توان به خشک شدن مواد خروجی از خشک کن پاششی اشاره کرد. در این تحقیق، این فرآیند در دو حالت انتقال حرارت بدون در نظر گرفتن انتقال جرم و انتقال حرارت با در نظر گرفتن انتقال جرم بررسی شده است. ابتدا معادلات مدل در دو حالت نوشته شده و سپس با بهره گیری از روش تفاضل محدود و به کمک نرم افزار MATLAB این معادلات شبیه سازی گردیده اند. در پایان با رسم نمودارهای توزیع دما بر حسب پارامترهای بی بعد زمان و مکان، دو حالت مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که انتظار می رود ذره در حالت در نظر گرفتن انتقال جرم دیرتر از ذره در حالت انتقال حرارت تنها خشک می شود.

کلمات کلیدی

, : انتقال جرم و حرارت همزمان, مدل سازی خشک کردن , روش تفاضل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022051,
author = {حاج عسگرخانی, محمد علی and زینالی هریس, سعید},
title = {مدل سازی و شبیه سازی فرآیند خشک کردن در دوحالت انتقال جرم و حرارت همزمان و انتقال حرارت تنها},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت},
year = {2011},
location = {تهران دانشگاه علم و صنعت, ايران},
keywords = {: انتقال جرم و حرارت همزمان، مدل سازی خشک کردن ، روش تفاضل محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی و شبیه سازی فرآیند خشک کردن در دوحالت انتقال جرم و حرارت همزمان و انتقال حرارت تنها
%A حاج عسگرخانی, محمد علی
%A زینالی هریس, سعید
%J سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
%D 2011

[Download]