سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت , 2011-05-18

عنوان : ( شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت نانو سیال آب/Al2O3 با استفاده از روش CFD در کانالهای با سطح مقطع مربعی با شرط مرزی دما ثابت دیواره )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , سیدحسین نوعی باغبان , مسعود طاهونچی شاندیز ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، انتقال حرارت جریان درهم نانو سیال آب/Al2O3 با شرط مرزی دما ثابت دیواره در کانالهای با سطح مقطع مربعی به صورت شبیه سازی عددی مورد بررسی قرار گرفته و نحوه تغییرات عدد ناسلت (Nu) بر حسب عدد رینولدز (Re) بدست آمده است . همچنین نقش عواملی همچون غلظت ذرات و ابعاد ذرات مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه بعد از مدل کردن جریان انتقال حرارت نانو سیال در کانال مربعی با استفاده از مدل پراکندگی معادلات موجود و با داشتن شرایط مرزی مناسب توسط نرم افزارهای GAMBIT) ) برای تولید هندسه و مش بندی و (FLUENT) برای حل استفاده می شود که نتایج حاصل بیانگر آن است که عدد ناسلت نانو سیال با افزایش غلظت، افزایش و با افزایش قطر نانو ذرات کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, نانو سیال, نانو ذرات, بهبود انتقال حرارت, CFD و مقطع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022054,
author = {زینالی هریس, سعید and نوعی باغبان, سیدحسین and طاهونچی شاندیز, مسعود},
title = {شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت نانو سیال آب/Al2O3 با استفاده از روش CFD در کانالهای با سطح مقطع مربعی با شرط مرزی دما ثابت دیواره},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت},
year = {2011},
location = {تهران دانشگاه علم و صنعت, ايران},
keywords = {نانو سیال، نانو ذرات، بهبود انتقال حرارت،CFD و مقطع مربعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت نانو سیال آب/Al2O3 با استفاده از روش CFD در کانالهای با سطح مقطع مربعی با شرط مرزی دما ثابت دیواره
%A زینالی هریس, سعید
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A طاهونچی شاندیز, مسعود
%J سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
%D 2011

[Download]