مطالعات تاریخی, Year (2001-4)

Title : Tall-i Mallyan and development of Urbanism in Anshan/Parsa ( تپه ملیان و توسعه شهر نشینی در سر زمین انشان/پارسه )

محمدتقی ایمان پور ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده : برای چندین سال سرزمین انشان/پارسه تحت نفوذ و سلطه سرزمین پست عیلام یعنی خوزستان امروزی و بین النهرین از جانب غرب از یکسو و قبایل کوه نشین در شمال و شرق(بخش جنوبی زاگرس) از سوی دیگر قرار داشت. در هنگام ضعف قبایل کوه نشین، انشان/پارسه تحت سلطه و نفوذ فرهنگ و قدرت سرزمین پست عیلام(خوزستان) و بین النهرین قرار می گرفت، و در هنگام ضعف بین النهرین مردم سرزمین عیلام و انشان و نواحی کوهستانی در کنار هم قرار می گرفتند و زندگی مستقلی را نسبت به بین النهرین داشتند. با در نظر گرفتن رابطه سرزمین های غربی عیلام(خوزستان امروزی) و سرزمین های کوهستانی عیلام در شمال و تأثیر این دو بر توسعه فرهنگی و تمدنی سرزمین انشان، در این مقاله تلاش بر این است توسعه شهری در سرزمین انشان/پارسه با تأکید بر تپه ملیان به عنوان یکی از مراکز مهم شهری در این ناحیه بررسی شود. برای این منظور ابتدا اولین سکونتگاه ها که به دنبال زندگی کشاورزی در این ناحیه شکل گرفت معرفی خواهد شد و سپس تمدن عیلام مقدم Proto-Elamite و مراحل مختلف تحول از زندگی روستایی به شهری با تکیه بر تحولات در دوره بنیش( Banish ) و کفتری( Kaftari )بررسی خواهد شد. (تصویر

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102214,
author = {ایمان پور, محمدتقی},
title = {Tall-i Mallyan and development of Urbanism in Anshan/Parsa},
journal = {مطالعات تاریخی},
year = {2001},
month = {April},
issn = {2008-1537},
keywords = {e},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Tall-i Mallyan and development of Urbanism in Anshan/Parsa
%A ایمان پور, محمدتقی
%J مطالعات تاریخی
%@ 2008-1537
%D 2001

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر