اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( تشکیل هیدرات در فرآیندهای صنعتی )

نویسندگان: معصومه نیکنام بایگی , سعید زینالی هریس , سیدمصطفی نوعی باغبان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات گازی (فشار یا دما) روشهای مختلفی مانند: نمودارهای چگالی گاز ، انبساط ژول تامسون، مَک لُد-کَمبل، معادلات تجربی، ترمودینامیک آماری و شبکه عصب مصنوعی ارائه شده است. شبکه عصب مصنوعی که برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در این مقاله شبیه سازی شده، بر اساس فرض وابستگی دمای تشکیل هیدرات به پارامتر فشار و چگالی مخصوص گاز است. در سایر مدلهای دیگر شبکه عصب مصنوعی، دمای تشکیل هیدرات تابع فشار و غلظت هیدروکربنهای موجود درگاز است. نتایج شبیه سازی شرایط تشکیل هیدرات و مقایسه با داده های تجربی برای گازهای شیرین مانند: متان، متان و اتان، متان و پروپان و گاز طبیعی با استفاده از دو مدل شبکه MLPوRBF ارائه و مقدار میانگین مربعات خطا و تعداد نرونها در این دو مدل شبکه با هم مقایسه می شوند. همچنین نتایج شبیه سازی معادلات تجربی و شبکه عصب مصنوعی (با استفاده از نرم افزار مطلب) با داده های تجربی موجود مقایسه می شود. نتایج نشانگر این است که شبکه عصب مصنوعی دقت بالاتر و خطای متوسط کمتری نسبت به معادلات تجربی برای پیش بینی تشکیل هیدرات دارد.

کلمات کلیدی

, هیدرات, ترمودینامیک آماری, شبکه عصب مصنوعی , معادلات تجربی, مدلهای MLP و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022507,
author = {نیکنام بایگی, معصومه and زینالی هریس, سعید and نوعی باغبان, سیدمصطفی},
title = {تشکیل هیدرات در فرآیندهای صنعتی},
booktitle = {اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران},
year = {2011},
location = {تهران دانشگاه صنعتی شریف, ايران},
keywords = {هیدرات، ترمودینامیک آماری، شبکه عصب مصنوعی ، معادلات تجربی، مدلهای MLP و RBF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشکیل هیدرات در فرآیندهای صنعتی
%A نیکنام بایگی, معصومه
%A زینالی هریس, سعید
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%J اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
%D 2011

[Download]