پزشکی کوثر, دوره (16), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (129-135)

عنوان : ( تاثیر تمرینات ورزشی هوازی بر نشانگرهای متابولیزم استخوان در زنان میانسال )

نویسندگان: ناهید بیژه , مهتاب معظمی , جلال منصوری , فریده سعیدنعمت پور , محمدمهدی اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: شواهد تجربی نشاندهنده آثار مثبت فعالیت بدنی بر توده اسکلتی است. مطالعات صورتگرفته نشان میدهند که مارکرهای بیوشیمیایی تغییرات دینامیکی در عملکرد استخوان را ارزیابی و میزان پاسخ متابولیزم استخوان به فعالیت بدنی را تعیین میکنند. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ۶ ماه تمرین ورزشی هوازی بر نشانگرهای متابولیسم استخوان در زنان میانسال بود. مواد و روشها: این تحقیق نیمهتجربی در سال ۱۳۸۸ انجام شد. آزمودنیها ۱۹ نفر از کارکنان زن میانسال دانشگاه فردوسی مشهد بودند که بهروش نمونهگیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه تجربی ( ١١ نفر) و کنترل ( ٨ نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرین شامل تمرینات هوازی (استقامتی) بهمدت ٦ ماه و در هر هفته ٣ جلسه و هر جلسه به مدت ٦٠ دقیقه و با شدت ٥٥ تا ٦٥ % ضربان قلب ذخیره بود. برای بررسی متغیرهای بیوشیمیایی، نمونههای خونی در دو مرحله یعنی ۴۸ ساعت پیش از شروع تمرینات و ۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه ۶ ماه تمرین جمعآوری شد. برای اندازهگیری پاراتورمون، روش الایزا مورد استفاده قرار گرفت. کلسیم و آلکالینفسفاتاز با اتوآنالایز اندازهگیری شدند. برای تحلیل داده ها از استفاده شد. SPSS مستقل بهکمک نرمافزار 16 t آزمون یافتهها: نتایج عدم تغییر معنی دار در سطوح نشانگرهای پاراتورمون، کلسیم و آلکالین فسفاتاز را در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. نتیجهگیری: ٦ ماه تمرین ورزشی هوازی با شدت ٥٥ تا ٦٥ % ضربان قلب ذخیره، تغییر معنی داری در نشانگرهای پاراتورمون، کلسیم و آلکالین فسفاتاز در زنان میانسال ایجاد نمیکند.

کلمات کلیدی

, تمرین ورزشی هوازی, نشانگرهای متابولیسم استخوان, هورمون پاراتیروئید, آلکالین فسفاتاز, زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022572,
author = {بیژه, ناهید and معظمی, مهتاب and منصوری, جلال and سعیدنعمت پور, فریده and محمدمهدی اجتهادی},
title = {تاثیر تمرینات ورزشی هوازی بر نشانگرهای متابولیزم استخوان در زنان میانسال},
journal = {پزشکی کوثر},
year = {2011},
volume = {16},
number = {2},
month = {July},
issn = {1028-7868},
pages = {129--135},
numpages = {6},
keywords = {تمرین ورزشی هوازی، نشانگرهای متابولیسم استخوان، هورمون پاراتیروئید، آلکالین فسفاتاز، زنان میانسال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرینات ورزشی هوازی بر نشانگرهای متابولیزم استخوان در زنان میانسال
%A بیژه, ناهید
%A معظمی, مهتاب
%A منصوری, جلال
%A سعیدنعمت پور, فریده
%A محمدمهدی اجتهادی
%J پزشکی کوثر
%@ 1028-7868
%D 2011

[Download]