پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (161-183)

عنوان : ( بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی , فرشید دانش , فرامرز سهیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد در یک دوره 20 ساله به منظور تعیین میزان همکاری گروهی و ترسیم ساختار علمی این دانشگاه بر اساس میزان استنادهای دریافتی مدارک منتشر شده پژوهشگران این دانشگاه می باشد. پژوهش حاضر مطالعه ای با استفاده از شاخص های علم سنجی است که با بکارگیری برخی از قوانین و روش های این حوزه از قبیل قاعده لوتکا، بردفورد و تحلیل استنادی به تحلیل داده های بدست آمده این پژوهش که از وبگاه علوم گردآوری شده، پرداخته است. نتایج نشان داد که در این بازه زمانی، پژوهشگران این دانشگاه موفق به انتشار 2318 مدرک نمایه شده در وبگاه علوم گردیده اند. نتایج نشان دهنده این است که توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان این دانشگاه از قاعده لوتکا و توزیع فراوانی موضوعی مدارک هسته، تولید شده توسط نویسندگان این دانشگاه از قاعده برادفورد پیروی می-کند. نتایج همچنین نشان داد که دانشگاه فردوسی مشهد در تولید علم جهانی از نرخ متوسط رشد برابر با 2/34 درصد برخوردار بوده است. تحلیل استنادهای مدارک مورد بررسی نشان داد که بین تعداد نویسندگان مدارک با تعداد استنادهای دریافتی و میزان مشارکت یک نویسنده با تعداد مدارک منتشر شده توسط وی رابطه مثبت وجود دارد. در نهایت، ساختار علمی این دانشگاه بر اساس میزان استنادهای جهانی با استفاده از نرم افزار هیست سایت (Hist Cite) ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که نقشه علم این دانشگاه از 9 خوشه موضوعی تشکیل گردیده است.

کلمات کلیدی

, تولید علم, ساختار فکری, ترسیم ساختار علم, همکاری علمی, دانشگاه فردوسی مشهد, قاعده برادفورد, قاعده لوتکا, هسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022835,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله and دانش, فرشید and فرامرز سهیلی},
title = {بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6344},
pages = {161--183},
numpages = {22},
keywords = {تولید علم، ساختار فکری، ترسیم ساختار علم، همکاری علمی، دانشگاه فردوسی مشهد، قاعده برادفورد، قاعده لوتکا، هسیت سایت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A دانش, فرشید
%A فرامرز سهیلی
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2011

[Download]